ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

  • О.В. Гончар
Ключові слова: педагогічна взаємодія, оцінка, партнери, форма, спілкування, вища школа

Анотація

Схарактеризовано особливості реалізації педагогічної взаємодії учасників
навчального процесу другої пол. ХХ століття. Окреслено загальні функції оцінки навчальної
діяльності студентів. Значну увагу приділено визначенню ролі оцінки при організації
педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу. Розкрито принципи оцінювання
навчальної діяльності студента, адекватні ефективно організованій педагогічній взаємодії
учасників навчального процесу у вищій школі.

Посилання

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: [метод. пособие] /
А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – М.:
Наука, 1981. – 203 с.
3. Личностно ориентированное консультирование в образовании: материалы к организации и
проведению учебных занятий. Часть 4. Хрестоматия. / [составитель В.Є Пахальян.] – М.:
МПЕРСЄ, 2003. – 192 с.
4. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / [Коротяев Б.И., Гришин Э.А., Устенко А.А. и др.]
– К.: УМК ВО, 1990. – 176 с.
5. Педагогічна мудрість віків: навч. посіб. / [уклад.: В.Л.Омельяненко, А.І. Кузьмінський.] – К.:
Знання, 2009. – 411 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
6. Сухомлинський В.О. Найвідсталіші у класі / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: [у 5 т.]. –
К.: Рад. школа, 1976. – Т.5. – 646 с.
7. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: [у 5 т]. – К.:
Рад. школа, 1976. – Т.2. – 634 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
195-200
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ