ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • І.П. Дроздова
Ключові слова: текстоцентричний підхід, аспекти тексту, типологія навчальних текстів, функції тексту, базові навчальні тексти, критерії добору навчального матеріалу, види читання

Анотація

У статті розглядається специфіка текстоцентричного підходу до розвитку
професійного мовлення майбутніх фахівців, обґрунтовано навчальні функції тексту,
визначено основи добору й типології навчальних текстів з української мови за професійним
спрямуванням для студентів-нефілологів.

Посилання

1. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности / В.П.Григорьева, И.А. Зимняя,
В.А. Мерзлякова [и др.] – М.: Русский язык, 1985. – 116 с.
2. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – М.: Рус.
яз., 1981. – 112 с.
3. Річицький В. Відкритість інформації як універсальна вимога / В. Річицький // Вісник НАН
України. – 2003. – № 9. – С. 26–45.
4. Семеног О.М. Культура наукової української мови: Навч. посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ
“Академія”, 2010. – 216 с. – (Серія “Альма-матер”).
5. Серова Т.С. Теоретические основы обучения профессионально ориентированому чтению на
иностранном языке в неязыковом вузе / Т.С. Серова. – Пермь: Изд-во ПГУ им. М. Горького,
1989. – 230 с.
6. Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної
компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія / Тетяна Володимирівна
Симоненко. – Черкаси: Вид-во Вовчок О.Ю., 2006. – 328 с.
7. Соколов А.Н. Форми обмена противоположными мнениями: полеміка, дискуссия, спор /
А.Н. Соколов. – М.: Просвещение, 1978. – 25 с.
8. Суворова Е.Г. О письменной речи иностранных студентов технических вузов на основном
этапе обучения / Е.Г. Суворова // Русский язык для студентов-иностранцев: Сб. ст. – 1983. –
№ 22. – С. 48–52.
9. Фивегер Д. Лингвистика текста в исследованиях ученых ГДР / Д. Фивегер // Синтаксис
текста. – М., 1979. – С. 314–324.
10. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе /
С.К. Фоломкина. – М.: Высшая школа, 1987. – 207 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
200-204
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ