РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

  • Н.І. Чабан
Ключові слова: риторична підготовка, дидактична модель, змістовно-методичне забезпечення

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню змісту та методики риторичної підготовки
студентів нефілологічних спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним
спрямуванням)”. Розкрито дидактичну модель змістовно-методичного забезпечення
риторичної підготовки. Охарактеризовано особливості самостійної роботи над публічними
промовами майбутніх спеціалістів.

Посилання

1. Александров Д.Н. Риторика: Учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2000. – 534 с.
2. Зарецкая Л.П. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1990.
3. Клюев Е.В. Риторика: Учебное пособие для вузов. – М., 2001.
4. Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Підвищення ефективності вивчення риторики впровадженням
тренінгових технологій // Психологические тренинговые технологии в правоохранительной
деятельности: научно-методические и организационно-практические проблемы внедрения и
использования, перспективы развития: Материалы ІІІ международной научно-практической
конференции. Донецк, 24-26 мая 2007 года. – Донецк: Донецкий юридический институт
ЛГУВД, 2007. – С. 525-532.
5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
6. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1990.
7. Сагач Г.М. Риторика. – К.: Райдуга, 2000.
8. Сопер П. Основы искусства речи. – М.: Прогресс, 1992. – 416 с.
9. Стец В.А., Стец І.І., Костючек М.Ю. Основи ораторського мистецтва: Навчальний посібник. –
Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 60 с.
10. Чабан Н.І. Навчально-методичний посібник з риторики. – Херсон 2007 – 101 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
309-316
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ