ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ

  • С.В. Штангей
Ключові слова: критерії, показники, індивідуальний підхід, експертна оцінка, валідність

Анотація

Здійснено аналіз розроблених показників і критеріїв, які сприяють успішній реалізації
індивідуального підходу в навчанні студентів, розробці та використання різнорівневих
завдань (тестів) для контролю їхніх знань. Визначено пізнавальний (гносеологічний),
мотиваційний та діяльнісний критерії професійної компетентності. Методом експертних
оцінок обґрунтовано валідність запропонованих критеріїв і показників.

Посилання

1. Ашеров А. Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертации: Учебное пособие / А. Т. Ашеров.
– Х.: Изд. УИПА, 2002. – 135 с.
326
2. Блощинський І. Г. Обгрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування
адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО / І. Г. Блощинський // Наукові
записки. – Вінниця: ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – Вип. 4. – С. 74–76. – (Педагогіка і
психологія).
3. Булах І. Є. Сучасні підходи до встановлення критерію “склав / не склав” у системі
американських медичних ліцензійних іспитів / І. Є. Булах, І. М. Шило // Педагогіка і
психологія. – 1997. – № 3. – С. 230 –236.
4. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям /
С. У. Гончаренко. – К., 1995. – 47 с.
5. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної освіти //
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. – № 19. – 32 с.
6. Іщенко Т. Д. Фахове навчання в системі безперервної аграрної освіти / Т.Д. Іщенко. – К.:
Аграрна освіта, 2000. – 242 с.
7. Колесникова В. Г. Выявление уровней обучености студентов как основа оценки качества
подготовки специалиста / В. Г. Колесникова // Казанский педагогический журнал. –2003. –
№ 2. – С. 13–16.
8. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти //
Освіта. – 2000. – 8–15 листопада. – С. 9.
9. Курило В. С. Моделювання системи критеріїв оцінки розвитку освіти в регіоні / В. С. Курило
// Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – С. 35–39.
10. Лапина Г. Л. Критерии оценки деятельности студентов / Г. Л. Лапина // Специалист. – 1997. –
№ 3. – С. 14–16.
11. Низков А. А. О критериях оценки знаний, умений и навыков студентов / А.А. Низков //
Проблемы высшей школы. – 1980. – Вып. 40. – С. 36–41.
12. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагогаисследователя / А. М. Новиков. – 4-е изд. – М.: Издательство “Эгвес”, 2003. – 104 с.
13. Окалєлов В. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з
дисциплін фундаментального циклу / В. Окалєлов, Л. Шевцов, Є. Мочалін // Вища школа. –
2006. – № 3. – С. 57–63., с.57
14. Педагогика / >Ю.К. Бабанский и др.@ / Под. ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. –
478 с.
15. Педагогика / Под общ. ред. Г. Нойнера, Ю. К. Бабанского. – М.: Педагогика. – 1984. – 367 с.
16. Перелишина В. П. О методике оценки эффективности работы ФПК со специалистами отрасли
/ В. П. Перелишина, В. А. Петров // Проблемы высшей школы. – 1985. – № 57. – С. 72–76.
17. Путляева Л. В. Современные психолого-педагогические проблемы профессионального
обучения / Л. В. Путляева. – М., 1990. – 170 с.
18. Рудинский И. Д. Как оценить обективность контроля знаний / И. Д. Рудинский,
И. А. Клеандрова // Педагогическая диагностика. – 2003. – № 3. – С. 109–116.
19. С. Гончаренко. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
20. Сікорський П. До проблеми визначення критеріїв педагогічного оцінювання / П. Сікорський,
С. Сікорський // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 3–6.
21. Стандарти і рекомендації для оцінювання якості у вищих навчальних закладах Європи //
Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2007. – № 2. – С. 9–11.
22. Хотомлянский А. Л. Оценка показателей качества обучения студентов в системе управления
качеством подготовки специалистов / А. Л. Хотомлянский, Н. Г. Портянко // Проблемы
высшей школы. Совершенствование практической подготовки студентов. –1983. – К.: Вища
школа. – Вип. 50. – С. 66–70.
23. Шершнёва В. Как оценить междисциплинарные компетентности студента / В. Шершнёва //
Высшее образование в России. – 2007. – № 10. – С. 48–50.
24. Шилова Л. И. Проблемы, требующие решения / Л. И. Шилова // Советская педагогика. – 1984.
– № 1. – С. 88-91.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
321-327
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ