СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

  • В.В. Яковенко
Ключові слова: дитина, дошкільне виховання, трудове виховання, праця, система трудового виховання, дошкільні освітні установи.

Анотація

У статті розглянуто ступінь дослідження трудового виховання дітей дошкільного віку та рівень відображення цього питання у наукових дослідженнях. З’ясовано рух інноваційних напрямів трудового виховання дітей дошкільного віку. Виявлено питання для подальшого дослідження цієї проблеми.

Посилання

1. Антипін Є.Б. Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.): дис… канд. пед. наук. Київ. 2017. 245 с.
2. Васильєва С.А. Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття): дис… канд. пед. наук. Миколаїв, 2017. 232 с.
3. Вергазова Л.Г. Словесна творчість дошкільників як засіб морального виховання у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. 20 с.
4. Габелко О. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632–1704 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінниченка. Кіровоград, 2010. 20 с.
5. Донченко О.В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець XIX – початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2005. 21 с.
6. Єськова Т. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917– 1941 рр.): автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, ЛНПУ імені Тараса Шевченка, 2010. 20 с.
7. Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина XX ст.): автореф. дис... д-ра пед. наук:
13.00.01. Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2008. 38 с.
8. Куліш Т.І. Проблема дошкільного виховання в творчій спадщині Наталії Лубенець (1877–1943): автореферат дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Інститут педагогіки АПН України. Київ, 2006. 20 с.
9. Максимчук О.В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г. Ткаченка: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Криворіз. держ. пед. ун-т. Кривий Ріг, 2002. 23 с.
10. Мельничук М.І. Виховання дітей дошкільного віку в трудовій діяльності на матеріалі дошкільних закладів України кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ століття: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Інститут педагогіки АПН України. Київ, 1995. 25 с.
11. Носовець Н.М. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С. Макаренка: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2004. 21 с.
12. Пшеврицька О.В. Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф. Русової: автореф. дис… канд. пед. наук. Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002. 23 с.
13. Слободянюк Т.Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок XX століття):
автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2000. 20 с.
14. Тарапака Н.В. Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Криворіз. держ. пед. ун-т. Кривий Ріг, 2001. 18 с.
15. Туренко Н.М. Внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга половина XIX – початок ХХ століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2010. 20 с.
16. Чернявська М.В. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина XX століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2011. 20 с.
17. Хало З. П. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Дрогобич, 2009. 20 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
24-28
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ