МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ

  • І.М. Буцик
Ключові слова: модель, навчальний процес, дослідницька компетентність, фахівець, агроінженерія, сільськогосподарські машини

Анотація

Схарактеризовано складові частини методичної системи розвитку дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських машин і змодельовано структурно-функціональну схему організації навчального процесу у межах певної методичної системи. Запропонована модель відображає поетапну організацію навчального процесу у межах функціонування таких взаємопов’язаних компонентів: цільового, змістового, діяльнісного та контрольного.

Посилання

1. Бороненко Т.А. Методика обучения информатике (теоретические основы): учеб. пособ. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. 100 с.
2. Буцик І.М. Визначення характерних особливостей методичних систем навчання. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Психологія Педагогіка. Філософія. К.: Міленіум, 2015. Вип. 230. С. 35–41.
3. Буцик І.М. Методична система формування дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. Вип. 3 (58). С. 50–54.
4. Буцик І.М., Лузан П.Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки інженерів-механіків сільського господарства. Науковий вісник Національного аграрного університету. К.: НАУ, 2000. Вип. 33. С. 214–219.
5. Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.02. М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2003. 16 с.
6. Жучков В.М. Теоретические основы концепции модернизации предметной области «Технология» для педагогических вузов: монография. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. 246 с.
7. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1: навч. посіб. / за заг. ред. Р.Н. Квєтного. Вінниця: ВНТУ, 2012. 193 с.
8. Лобова Г.Н Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности: монография. М.: ИЦ АПО, 2002. 196 с.
9. Пышкало А.М. Методическая система обучения геометрии в начальной школе: авторский доклад по монографии «Методика обучения элементам геометрии в начальных классах». М.: Академия пед. наук СССР, 1975. 60 с.
10. Смолянинова О.Г. Развитие методической системы формирования информационной и коммуникативной компетентности будущего учителя на основе мультимедиа технологий: автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.02. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 16 с.
11. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 399 с.
12. Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Введення в моделювання динамічних систем: навч. посіб. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. URL: http://www.cyb.univ.kiev.ua/library/books/khusainov-17.pdf.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
29-35
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ