КОМУНІКАТИВНА ГРАМОТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • М.Л. Кекош
Ключові слова: комунікативна грамотність, закони спілкування, принципи комунікації, прийоми комунікативного впливу, навчання іноземної мови.

Анотація

У статті досліджено комунікативну грамотність педагога та її значення на заняттях з іноземної мови
у школі. Проаналізовано закони комунікації, які відіграють важливу роль у педагогічному спілкуван- ні. Визначено основні принципи комунікації та їх практичне застосування у навчанні іноземної мови.
Запропоновано низку прийомів і засобів для створення доброзичливої атмосфери спілкування у класі.
Визначено взаємозв’язок і взаємозалежність комунікативної грамотності педагога й успішного засво- єння учнями іноземної мови. Доведено важливість комунікативної грамотності педагога, яка відіграє
вагому роль в організації навчального процесу та передбачає знання педагогом законів, правил і прийо- мів ефективної комунікації, вміння успішно їх реалізувати на уроках іноземної мови

Посилання

1. Балахтар В.В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція. URL: https://pidruchniki.com/90374/sotsiologiya/sotsialno-psihologichniy_trening_i_manipulyatsiya.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.: ВЦ «Академія», 2004. 342 с.
3. Концепція Нової української школи. URL:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.
4. Педагогический терминологический словарь.URL https://slovar.wikireading.ru/364684.
5. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. Воронеж: «Истоки», 2012. 178 с.
6. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посібник. К.: ВЦ «Академія», 2010. 312 с.
7. Grice H. Logic and Conversation. Syntaxand Semantics. Vol. 3: Speech Acts / ed. by P. Cole and J.L. Morgan. New York: Academic Press 1975. P. 41–58.
8. Leech G.N. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 250 p
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
40-44
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ