ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Б.О. Пантюхов
Ключові слова: патріотичне виховання, курсанти, військовий заклад вищої освіти, соціальногуманітарні дисципліни

Анотація

У статті здійснене теоретичне обґрунтування процесу патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти засобами соціально-гуманітарних дисциплін. З’ясовано, що зміст патріотичного виховання майбутніх офіцерів диференційований за такими гуманітарними напрямами: культурно-історичний, духовно-моральний, соціально-політичний, воєнно-історичний, правовий, філологічний, економіко-управлінський, інформатичний, психолого-педагогічний та безпековий. З іншого боку, зміст цих напрямів детермінується навчальними дисциплінами соціально-гуманітарного циклу, які читаються науково-педагогічними працівниками різних кафедр військових ЗВО. Тому в статті здійснено теоретичне обґрунтування змісту патріотичного виховання курсантів військових ЗВО засобами соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

1. Барановський В.Ф. Національно-патріотичне виховання військової інтелігенції у вищих навчальних закладах України. Військова освіта. 2013. № 1. С. 34–40.
2. Єфімова О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентості курсантів вищих військових навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2013. 20 с.
3. Лихачев Д.С. Русская культура. Москва: Искусство, 2000. 438 с.
4. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Минск: Книжный Дом, 2003. 1280 с. URL:http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/ 17/newest_philosophical_dictionary.pdf
5. Ряшко О.В., Остапенко Л.О. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 490–495.
6. Шевчук В.П. Збройні Сили незалежної України: становлення та розвиток. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 26. С. 386–398.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
61-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ