ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

  • О.Б. Варава
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, соціальна мобільність, майбутні бакалаври сестринської справи

Анотація

У статті подана характеристика понять «мобільність», «соціальна мобільність», «професійна мо- більність». У межах соціальної мобільності є два основні її типи: горизонтальна і вертикальна. Роз- глянуто професійну мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи, її основні особливості та чинники, які впливають на її формування. Проблема розглянута за схемою: мобільність – види мобіль- ності – професійна мобільність – професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи

Посилання

1. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России: дис. … доктора пед. наук: 13.00.08. Ростов-на-Дону, 2006. 337 с.
2. Калинин С.М. Проблемы социальных взаимодействий в транзитивном обществе. Новосибирск: НГАЭиУ, 2005. 346 с.
3. Латуша Н.В. Поняття «професійна мобільність» у педагогічному аспекті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. 2014. Вип. 42 (2). С. 6–9.
4. Пилецкая Л.С. Профессиональная мобильность личности: новый взгляд на проблему. Молодой ученый. 2014. № 2. С. 693–697.
5. Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Донецьк: ІМА-прес, 2009. 368 с.
6. Сушенцева Л.Л. Проблема професійної мобільності у контексті міждисциплінарного підходу. Теорія і методика професійної освіти. 2011. № 1. С. 3–11.
7. Сушенцева Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема. Креативна педагогіка. 2011. Вип. 1. С. 129–136.
8. Хом’юк І.В. Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2012. 379 с.
9. Vosko L.F. Managing the Margins. Gender, Citizenship, and the International Regulation of Precarious Employment. Oxford, UK: Oxford Univ. Pr., 2010. 425 р.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
77-80
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ