КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • А.С. Кушнір
Ключові слова: майбутні учителі-філологи, готовність до професійної діяльності, компоненти готовності, критерії та показники готовності, рівні готовності

Анотація

У статті визначено компонентну структуру готовності майбутніх учителів філологічних-спеціальностей до застосування Smart-технологій, на основі якої виокремлено критерії та показники такої готовності. Проаналізовано термінологічні поняття «критерій» і «показник». Проведено огляд останніх публікацій, і виділено три рівні готовності учителів-філологів до застосування Smart-технологій у професійній діяльності.

Посилання

1. Байда М.В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Житомир, 2016. 237 с.
2. Баловсяк Н.В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук: спец.
13.00.04. К., 2006.
3. Беликов В.А. Формирование у учащихся понятия «система познавательной деятельности». Совершенствование процесса формирования научных понятий: тезисы докладов. Челябинск, 1986. С. 26–27.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: «Педагогика», 1989. 191 с.
5. Блощинський І.Г. Обґрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО. Наукові записки. (Педагогіка і психологія) – Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001. Вип. 4. С. 74–76.
6. Дуплійчук О.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Житомир, 2015. 322 с.
7. Дуплійчук О.М. Сутність професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія:»Педагогічні науки». 2012. № 1.39. С. 75–80.
8. Эверт H.A. Диагностика результатов педагогического труда. Красноярск, 1994. 67 с.
9. Засобина Г.А. Практикум по педагогике: учеб. пособие для учащихся пед. училищ. М.: «Просвещение», 1986. 111 с.
10. Іванова С.В. Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету. 2010. Вип. 52. Педагогічні науки. С. 152–156.
11. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. Л.: Ленингр. ун-т, 1970. 114 с.
12. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М.: «Высшая школа», 1990. 199 с.
13. Куцак Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Вінниця, 2015. 290 с.
14. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя. Педагогика. 1995. № 6. C. 55–63.
15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: «Учпедгиз», 1946. 704 с.
16. Сластенин В.А. Педагогика и психология инновационного образования. М.: «Прометей», 2009. 164 с.
17. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. М.: «Просвещение», 1976. 160 с.
18. Торчевський Р.В. Педагогічні умови розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. К., 2012. 300 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
119-123
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ