КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

  • І.М. Назаренко
Ключові слова: комунікативно-когнітивний підхід, професійно спрямоване спілкування, англомовне говоріння

Анотація

Стаття розкриває актуальність упровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчанні про- фесійно спрямованого спілкування майбутніх програмістів і наводить теоретичні передумови засто- сування цього підходу. Дотримання положень цього підходу дасть можливість забезпечити високий рівень ефективності навчання англомовного говоріння в технічних закладах вищої освіти.

Посилання

1. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія. К.: Фірма «Інкос», 2005. 315 с.
2. Баташева Т.С. Психологические условия и механизм развития когнитивно-коммуникативных способностей студентов филологов: дисс. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Н. Новгород: РГБ, 2006.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. М.: «Логос», 2000. 384 с.
4. 3имняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М.: «Просвещение», 1978.
5. Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. 500 с.
6. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под редакцией Е.Д. Хомской. М: Изд-во Моск. ун-та. 1979. 320 с.
7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: «Смысл», 1997. 287 с.
8. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: «Педагогика», 1987. 341 с.
9. Колпаков В.М. Самоменеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 528 с.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: «Политиздат», 1975. 304 с.
11. Ніколаєва С.Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах. Іноземні мови. 2010. № 3. С. 3–10.
12. Куцепал С.В. Комунікація та діалог у контексті освітніх викликів сучасності. Гілея. 2012. Вип. 66.1. С. 88.
13. Орел Е.А. Диагностика особенностей мыслительной деятельности специалистов в области информационных технологий (программистов): дисс. … канд. психол. наук. М., 2007.
14. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособие для учителей ин. яз. М.: «Просвещение», 1985. 208 с.
15. Скалкин В.Л., Рубинштейн Г.А. Речевые ситуации как средство развития неподготовленной речи. Общая методика обучения иностранным языкам. М.: «Русский язык», 1991. С. 154–161.
16. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: «Питер», 2004. 384 с.
17. Шарден де Пьер Тейяр. Феномен человека. М.: «Наука», 1987.
18. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. М.: «Просвещение», 1986. 222 с.
19. Oxford R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle, 1990. 343 p.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
134-138
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ