РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

  • І.С. Рубель
Ключові слова: емоції, почуття, емоційно-почуттєва сфера, візуальна культура, візуальне мистецтво

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку емоційно-почуттєвої сфери майбутніх учителів образотворчого мистецтва як педагогічної умови формування їхньої візуальної культури. Досліджено сутність понять «емоція», «почуття», «емоційно-почуттєва сфера». Визначено, що розвитку емоційно-почуттєвої сфери майбутніх учителів образотворчого мистецтва сприяє використання під час викладання фахових дисциплін у педагогічних закладах освіти засобів візуального мистецтва.

Посилання

1. Антоненко Т. Світ почуттів студентської молоді у вимірах духовності ХХІ століття. URL: http:// vuzlib.com.ua/articles/book/13504-Svіt_pochuttіv_
studentskoї_/1.html.
2. Большой психологический словар / Под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд., дополн. и испр. М.: АСТ, СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 868 с. (Большая университетская библиотека).
3. Бобечко Н. Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 224 с.
4. Бобечко Н. Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій. URL: http://info-library.com/book/81_Osnovi_zagalnoi_ta_uridichnoi_psihologii.html.
5. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-во МГУ, 1990. 288 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. К.: «Либідь», 1997. 374 с.
7. Загарницька І. Духовний світ студентської молоді: особливості прояву в нових соціокультурних умовах. URL: http://novyn.kpi.ua/2005-3-1/02_Zagarnicka.pdf.
8. Закон України про вищу освіту. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18, 3 ст.
9. Ізард К.Э. Психология эмоций // Психология эмоций. Серия: Мастера психологии. СПб.: «Питер», 2007. 327 с.
10. Немов Р.С. Психологический словар. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 560 с.
11. Психологія / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; за наук. ред. О.В. Винославської. К.: Фірма «ІНКОС», 2005. 352 с.
12. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2005. С. 233–234.
13. Сухомлинський В. Об умственном воспитании. К.: Радянська школа, 1983. 224 с.
14. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Изв. АПН. РСФСР. 1947. Вып. 2. С. 7.
15. Щолокова О.П. Художньо-естетичне виховання засобами світової художньої культури. К.: УДПУ, 1993. 80 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
150-154
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ