ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • О.В. Шукатка
Ключові слова: умова, педагогічні умови, здоров’я, здоров’язбереження, студенти, майбутні бакалаври природничих спеціальностей

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування процедури виокремлення педагогічних умов фор- мування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціаль- ностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Проведено дефінітивний аналіз категорій «умова», «педагогічна умова». Підсумовано семантично-етимологічний зміст поняття «умова», визначено низ- ку аспектів у його тлумаченні. З метою обґрунтування змістового наповнення категорії «педагогічна умова» здійснено детальний порівняльний теоретичний аналіз наукових розвідок, де започатковано вирішення проблеми формування здоров’я студентів, здорового способу життя молоді, здоров’язбе- режувальної культури і компетентності майбутніх фахівців. Подано авторське тлумачення категорії «педагогічні умови» у світлі дослідження: спеціально сконструйована єдність внутрішніх і зовнішніх чинників, реалізація яких забезпечить високу результативність процесу формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждис- циплінарної інтеграції.

Посилання

1. Башавець Н.А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2012. 555 с.
2. Бобрицька В.І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. Київ. 2006. 480 с.
3. Бойко Ю.С. Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2015. 268 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
5. Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української мови. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. 768 с.
6. Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної освіти: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 288 с.
7. Мартинів О.М. Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції: дис. …
канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2015. 274 с.
8. Назарук В.Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Рівне, 2015. 20 с.
9. Новакова Л. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції: дис. … канд. пед. наук. 13.00.04. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2015. 262 с.
10. Тюмасева З.И. Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические, валеологические и экологические тайны. СПб.: Питер, 2004. 464 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
178-182
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ