ДІАЛОГ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

  • О.М. Семеног
Ключові слова: учитель, учень, мовна особистість, українська мова, старша профільна школа, освітньо-культурний діалог, педагогічна взаємодія

Анотація

Стаття присвячена розгляду діалогу учителя й учня старшої профільної школи як
мовних особистостей крізь призму педагогічної взаємодії. Акцентована увага на
особливостях культури читання і слухання як умови успішного освітньо-культурного діалогу
на уроках української мови.

Посилання

1. Антонова Н.А. Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на уроке: автореф. дис. ...
канд. фил. наук: 10.02.01 // Н.А.Антонова. – Саратов, 2007. – 24 с.
2. Диса О.В. Внутрішній діалог як механізм творчого мислення: автореф. дис. … канд. психол.
наук / 19.00.01 / О.В. Диса. – Запоріжжя, 2004. – 21 с
3. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії / І.А. Зязюн: монографія. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені
Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – Изд. 2-е, стереотип. –
М.: Едиториал УРСС, 2002. – 264 с.
5. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі /Любов Мацько: навч. посіб. для студентівфілологів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. – К.: Вид-во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2009. – 606 с.
6. Мова наша – українська: навч.-метод. посіб.: Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб / За ред.
Л.І.Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011 – 512 с.
7. Салащенко Г. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу “вчитель – учень” у
процесі вивчення гуманітарних дисциплін в загальноосвітній школі: автореф. дис. … канд.
пед. наук: 13.00.09 / Г. М. Салащенко. – Кривий Ріг, 2008. – 24 с.
8. Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування: Монографія. – К.: Міленіум, 2004. – 345 с.
9. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб /О.В.Яшенкова. – К.: ВЦ
“Академія”, 2010. – 312с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
51-54
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ