СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • В.Я. Ястребова
  • Ю.С. Присяжнюк
  • Н.І. Перцова
Ключові слова: моделі післядипломної освіти, емпірична модель навчання, управлінській досвід, форми і методи навчання дорослих, очно-дистанційна форма навчання

Анотація

У статті висвітлено основні підходи до розробки моделі післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Спираючись на особливості категорії керівників навчальних закладів як суб’єктів навчання, використовуючи модель навчання дорослих Д. Колба, автори розкривають зміст, завдання, форми та методи навчання на кожному із чотирьох етапів: 1) актуалізація набутого досвіду; 2) рефлексія щодо наявного власного досвіду; 3) вироблення нових концепцій і понять; 4) практика, експериментування.

Посилання

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / В.Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 450 с. 1 Випуск LXXVI. Том 2. 2017
2. Калашнікова С.А. Запровадженя інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка / С.А. Калашнікова, І.О. Линьова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія / КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України [редкол.: В.О. Огнев’юк, І.Д. Бех, Л.Л. Хоружа та ін.].
3. Нова українська школа. Простір можливостей : Концепція [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.
4. Лютко О.М. Модель навчання через досвід як ефективна форма навчання дорослих /О.М. Лютко [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2410.
5. Перцова Н.І. Розбудова партнерської моделі підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів /Н.І. Перцова // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири. – 2017. – C. 125–128.
6. Сидоренко В.В. Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / В.В. Сидоренко // Керівник нової української школи: світоглядно- професійні орієнтири. – 2017. – С. 148–153.
7. Синенко С.І. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 /
С.І. Синенко. – К., 2002. – 188 с.
8. Швидун В.М. Зарубіжний досвід державного управління впровадженням інновацій у діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти / В.М. Швидун [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-01(9)/13svmppo.pdf.
9. Kolb D. Experiential learning / D. Kolb. – Englewood Cliffs (N.J.), 1984. – 40 p.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
161-164
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ