ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  • Н.А. Борисенко
Ключові слова: педагогічні умови, художньо-технічні уміння, майбутні учителі технологій, міждисциплінарні зв’язки, художньо-творче освітнє середовище, курс за вибором

Анотація

У статті обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи. Вони забезпечують міждисциплінарні зв’язки у процесі формування художньо- технічних умінь майбутніх вчителів технологій, створення худож- ньо-творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студен- тів, запровадження курсу за вибором «Основи художньо-технічної творчості». Наведено результати анкетування студентів, спрямованого на визначення стану підготовки майбутніх учителів технологій
до досліджуваної діяльності.

Посилання

1. Бабанский Ю.К. Научная организация педагогического процесса на основе его интенсификации и оптимизации / Ю.К. Бабанский // В кн. : Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. – М. : Педагогика, 1988. – 268 с.
2. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности : монография / Н.М. Борытко ; [науч. ред. Н.К. Сергеев]. – Волгоград : Перемена, 2001. – 181 с.
3. Голубова Г.В. Педагогічні умови розвитку обдарованості студентів / Ганна Василівна Голубова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/ 2_105345.doc.htm.
4. Новий український тлумачний словник. Близько 20000 слів і словосполучень / укл. Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 608 с.
5. Олійник Н.Я. Педагогічні умови підвищення готовності майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах / Н.Я. Олійник // Вісник
Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси, 2012. – № 34. – С. 56–62.
6. Васютіна Т.М. Спецкурси як складова практичної підготовки майбутнього вчителя / Т.М. Васютіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Слов’янськ : СДПУ. – 2009. –Вип. XLVІІ. – С. 3–4
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
8-12
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ