ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ

  • Оксана Володимирівна Філоненко
Ключові слова: історіографія, педагогічна і просвітницька діяльність, новаторство, навчальні заклади

Анотація

статті уточнено уявлення про творчість громадських діячів і педагогів (В. Сухомлинського, І. Ткаченка, О. Хмури, А. Рєзніка, М. Кодака, С. Максютіна), діяльність яких була пов’язана з історією освітніх процесів на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) і є ще малодослідженою. Розкрито історико-педагогічні дослідження вітчизняних учених щодо регіональних особливостей розвитку освіти, етапів вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського та педагогічних пошуків педагогів-новаторів Кіровоградщини 50–70-х рр. ХХ ст. І. Ткаченка (концепція трудового виховання), О. Хмури (інноваційна технологія навчання), А. Рєзніка (педагогіка співробітництва), М. Кодака (дидактично-виховні ідеї), С. Максютіна (ідея всебічного гармонійного виховання дітей у школі продовженого дня.

Встановлено, що наукові пошуки кіровоградських дослідників А. Іванка, Н. Калініченко, В. Корецької, І. Мудрого, Г. Перебийніса, А. Постельняк, Б. Хижняка та інших у галузі дослідження творчої спадщини педагогів-новаторів регіону є вагомими й стратегічно важливими для формування дослідницької парадигми вивчення творчості відомих земляків. Автори публікацій здійснили спробу проаналізувати окремі аспекти творчого доробку педагогів та дати об’єктивну оцінку їхній педагогічній діяльності, осягнути внесок І. Ткаченка, О. Хмури, А. Рєзніка, М. Кодака, С. Максютіна та інших у вітчизняну педагогічну науку. Водночас проаналізовані у процесі дослідження праці, в яких дана оцінка новаторському досвіду педагогів Кіровоградщини, дають підстави для висновку про те, що їхня педагогічна спадщина, сторінки життя й творчості ще потребують належного осмислення, комплексних узагальнювальних досліджень.

Здійснений у статті цілісний і системний історіографічний аналіз досліджень вітчизняних учених щодо педагогічних пошуків педагогів-новаторів Кіровоградщини 50–70-х років ХХ століття репрезентує можливості не лише подальшого вивчення означеного соціально-педагогічного явища, а й практичного втілення позитивного історико-педагогогічного досвіду у реалії вітчизняної системи освіти на сучасному етапі.

Посилання

1. Береговой Я. Иван Гурович. Імідж сучасного педагога. 2004. № 2–3. С. 13–20.
2. Бондар А., Кобзар Б. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня : 2-ге вид., доп. Київ : Вища школа, 1985. 119 с.
3. Володин О. Драгоценные зерна опыта. Заметки о Третьих Всесоюзных Педагогических чтениях. Народное образование. 1973. № 8. С. 14–17.
4. Дереш В. Взаємодія педагогів Богданівської школи, сім’ї і громадськості як основа формування особистості дитини (50–70-ті роки ХХ ст.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 131. С. 75–78.
5. Дзярчук К. Життя чесне, скромне і самовіддане. Освітянське слово. 2004. № 5.
6. Зеленгур П.Д. Школа Івана Гуровича. Радянська освіта. 1979. 14 лютого.
7. І день, і рік, і все життя… Збірник, присвячений 90-річчю від дня народження С. Г. Максютіна / упоряд. А. Саржевський. Кіровоград : Кіровоградська районна друкарня, 2004. 150 с.
8. Іванко А.Б. Освітня діяльність і педагогічна спадщина І.Г. Ткаченка. Кіровоград : ПП Поліграф-Терція, 2004. 188 с.
9. Іванко А.Б. Співпраця І.Г. Ткаченка з О.О. Хмурою в процесі розробки лекційно-практичної системи навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 131. С. 104–106.
10. Іванко А.Б., Медведенко О.О. Етюди про школу. Кіровоград, 1995. 54 с.
11. Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х– 90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. … доктор. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2014. 40 с.
12. Калініченко Н.А., Перебийніс Г.М. Сучасники В.О. Сухомлинського. Кіровоград : Кіровоградський обласний інститут удосконалення вчителів, 2003. 308 с.
13. Кендюхова А.А. Інтеграційні процеси та їх реалізація в практиці роботи Богданівської школи. Імідж сучасного педагога. Полтава : ТОВ «АСМІ», (2004). № 2–3. С. 43–47.
14. Корецька В.О. Лекційно-практична система навчання: історія і сьогодення. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, (2004). Вип. 54. С. 77–81.
15. Котелянець Н.В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г. Ткаченка. Імідж сучасного педагога. Полтава : ТОВ «АСМІ», (2004). № 2–3. С. 104–107.
16. Мудрий І.Л., Поліщук В.П., Постельняк А.І. А.Б. Рєзнік вчений, талановитий педагог-новатор / за ред. І. Мудрого. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2011. 266 с.
17. Нам пощастило працювати з ним. Спогади про М.І. Кодака / упор. Н.Ф. Горобець. Кіровоград : ОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007. 104 с.
18. Новгородська Ю.Г. Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2004. 217 с.
19. Перебийніс Г.М. Супутники великого педагога. Будівник комунізму. 1985. № 95. С. 3.
20. Перевернихата В.З. Деріївська школа у документах, спогадах і фотографіях. Кіровоград : Видавець В.Ф. Лисенко, 2014. 177 с.
21. Сараєва О.В. Педагогічна система В.О. Сухомлинського в науковому доробку вітчизняних учених : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Херсон, 2007. 250 с.
22. Слюсаренко Н.В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. 195 с.
23. Сухомлинська О.В. Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд. : О.В. Сухомлинська, О.Я. Савченко. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. С. 74–96.
24. Хижняк Б.П. О.О. Хмура – фундатор лекційно-практичної системи навчання (до 80-річчя від дня народження Олександра Олексійовича Хмури). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. Вип. 51 (Ч. 2). С. 217–224.
25. Хижняк Б.П. Перспектива, ідеї, пошук – кредо директора школи (до 90-річчя від дня народження С.Г. Максютіна). Освітянське слово. 2004. № 10. С. 4.
26. Хижняк Б.П. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г. Ткаченка. Освітянське слово. 2000. лютий.
27. Хижняк Б. П. Спадщина чистих джерел відкритої душі (Пам’яті М. І. Кодака). Освітянське слово. (2005). № 7–8. С. 12–13.
28. Чабан О. Він був справжнім генератором педагогічних ідей. Освітянське слово. 1999. № 7–8. С. 12.
29. Чернишов О. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/ 3637.
30. Шиповский С. Лаборатория Ивана Гурьевича. Народное образование. (1970). № 5. С. 91–93.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
23-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ