ПРО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ І ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Віра Петрівна Бредньова
  • Ольга Михайлівна Смичковська
  • Ірина Миколаївна Прохорец
Ключові слова: графічна підготовка, професійні компетентності, моніторинг якості навчання, студенти архітектурних і художніх спеціальностей

Анотація

У статті визначено актуальність досліджень питань оптимізації навчального процесу в системі вищої освіти, в тому числі з точки зору вдосконалення сучасних принципів викладання графічних дисциплін, створення яких сприяє формуванню професійної компетентності студентів архітектурних і художніх спеціальностей. Поступовий процес удосконалення освітньої діяльності висуває нові вимоги до навчання, особливо до його якісного складника, у зв’язку з чим виникає необхідність розроблення механізмів постійного моніторингу успішності.

Модель освітнього процесу на найближче майбуття є одним з напрямів удосконалення всієї системи освіти і включає в себе такий тип навчання, який характеризується значним об’ємом самостійної робо­ти та активним притяганням студентів творчих спеціальностей до реальних проектів, починаючи вже з першого курса, що було б неможливо без стійких навиків індивідуальної графічної компетентності.

Протягом останніх років помітно поширилось коло задач, які можна розв’язувати графічними мето­дами, тому відповідно підвищена роль і значущість графічних дисциплін, що закладають основи про­сторового уявлення. Зрозуміло, що для позитивного рішення задачі про успішну графічну підготовку вже на початковій стадії навчання потрібна чітка організація індивідуальної та самостійної роботи сту­дентів, яка буде спрямована на розвиток функцій окоміру, навиків спостережень і сприйняття, про­фесійної моторики тощо. Основні підходи до удосконалення формування графічної компетентності розглянуті авторами на прикладі багаторічних досліджень у процесі викладання студентам першо­го-другого курсів графічних дисциплін в Архітектурно-художньому інституті Одеської державної ака­демії будівництва і архітектури та в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського, а також на етапі довузівської графічної підготовки абітурієнтів.

Професійні знання – це об’єктивно необхідні знання та вміння, яких вимагає майбутня практична діяльність.

Посилання

1. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під ред. О.В. Овчарук. Київ : 2004. 112 с.
2. Bredniova V. On the improvement of the methodology of engineer staff’s graphic training on the basis of optimization of psychological and pedagogical approaches Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: The Way to Integration. Ariel University. 2016. Issue № 7. Р. 38–42. ISSN 2218-8584
3. Закон України «Про вищу освіту» (2017) URL: www.mon.gov.ua.
4. Бредньова В.П., Бредньов A.M. Про компетентнісний підхід до методології викладання графічних дисциплін для студентів-першокурсників будівельних спеціальностей. Матер. XXI-ої Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців». Одеса, 2016. Т. 2. С. 27–28.
5. Бредньова В.П. Про компетентнісний підхід до методології викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Матер. Міжнар. наук.-метод конф.«Теорія та практика управління педагогічним процесом».Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 2017. С. 27–29.
6. Бредньова В.П., Смичковська О.М. Моніторинг якості професійного навчання студентів архітектурно-художнього профілю. Zbior artykulow naukowych. ISBN: 978-83-65608-78-9. Warszawa, 2017. Stor. 49–50.
7. Бреднёва В.П., Кошарская Л.В. О формировании профессиональных компетенций будущих инженеров в процессе изучения графических дисциплин в вузе. Вісник Одеського національного морського університету. Одеса, 2017. № 2 (51). С. 188–193.
8. Бредньова В.П., Смичковська О.М., Прохорец І.М. Про підвищення ефективності професійної графічної підготовки студентів архітектурних і художніх спеціальностей. Збірник наук. праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки». 2018. Вип. LXXXI. Том 1. С. 131–134.
9. Бредньова В.П., Смичковська О.М., Прохорец І.М. До проблеми формування графічних компетенцій студентів архітектурних і художніх спеці¬альностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Серія «Педагогічні науки». Одеса, 2018. № 1 (120). С. 17–21.
10. Молнар Т.І. Теоретичні основи компетентнісного підходу як освітньої інновації. Zbior artykulow naukowych. ISBN: 978-83-65608-78-9. Warszawa : 2017. Stor. 21–22.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
36-41
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ