ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАДМІРНОЇ АБСТРАКЦІЙНОСТІ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ І ЇХ ВІДІРВАННОСТІ ВІД СПИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ШЛЯХОМ МЕТОДИКИ ПРИВ’ЯЗКИ ПРОГРАМНИХ ЗНАНЬ ДО ПРИРОДНИХ ЯВИЩ

  • Євгенія Геннадіївна Корнієнко
  • Олена Вікторівна Гордєєва
  • Валентина Іванівна Корнієнко
Ключові слова: формування особистості, методика навчання, сучасне навчання, методика прив’язки програмних знань до природних явищ, реальне застосування засвоєного матеріалу, сприйняття реального середовища, усвідомлення конкретного

Анотація

У статті розглянуто проблему відірваності здобувачів знань від сприйняття реального середовища. Проаналізовано вплив на формування особистості, зумовлений баченням дітьми і молоддю довколиш­нього світу через об’єктив фотоапарата та з інформації із соціальних мереж. У більшості бачення, обме­жене екраном, є фрагментарним, у поле зору користувачів не потрапляє безліч важливих деталей, на яких базуються закони природи, зокрема закони фізики, закони композиції й інші. Оскільки всебічний розвиток особистості має велике значення для держави, а надмірна абстрагованість знань і їхня відір­ваність від реального оточення цьому не сприяють, автори пропонують методику формування наукової картини світу у світогляді молодих громадян у сучасних реаліях.

Важливу роль у цьому відіграє творче мислення, яке є необхідним у різних сферах людської діяль­ності. Важливо, що воно дає можливість самореалізації, можливість бути в гармонії з самим собою. Адже людина в першу чергу є дитиною природи, і лише в другому – продуктом цивілізації. Ігнорування людської природи може мати погані наслідки.

Комп’ютерна техніка, багато комп’ютерної графіки у фільмах, рекламі тощо сприяють відриванню людини від реального світу. Фізичні та природні явища сприймаються спотвореними через призму комп’ютерних ігор та нестачу спостережень у реальному житті. Багато речей здатні відокремити учнів від сприйняття реальності і одна з них – це музика. Відволікання від звуків оточуючого середовища і заміна їх лише музичним фоном впливає на обмежену здатність чути світ навколо себе. Це не означає, що необхідна заборона технологій і досягнень сучасного світу. Однак необхідно враховувати науковий прогрес і його вплив на студентів.

Запропонована методика передбачає використання прив’язки програмних знань до природних явищ, реальне застосування засвоєного матеріалу в повсякденному житті, усвідомлення, що в природі немає абстрактних об’єктів, а є тільки конкретні.

Посилання

1. Закон України “Про освіту”. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 38–39. Ст. 380 (зі змінами, внесеними згідно із законами № 2657-VIII від 18 грудня 2018 р., № 2661-VIII від 20 грудня 2018 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
2. Питер Л. Принцеп Питера, или почему дела идут вкривь и вкось / под ред. А. Панкова. Пер. с англ. Л. Степанова. М. : Прогрес, 1990. 320 с.
3. Фрейд З. Психология бессознательного : сборник произведений / сост., научн. ред., авт. вступ. ст. М. Ярошевский. М. : Просвещение, 1990. 448 с.
4. Пугачев Д. Особенности психологического развития детей дошкольного возраста, имеющих бесконтрольный доступ к современным гаджетам. Український психолого-педагогічний науковий збірник : науковий журнал. 2017. № 12. С. 81–85.
5. Денисюк Ж. Інтернет як середовище трансляції етнокультурних цінностей. Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції “Гуманітарні студії НАКККіМ” (23 листопада 2017 р.) К. : НАКККіМ, 2017. С. 132–133.
6. Бондар Т. Феномен фобій та особливості їх впливу на поведінку людини (на прикладі соціальних страхів). Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Потенціал сучасної науки (ч. ІI)” (17–18 листопада 2017 р.) К. : МЦНД, 2017. С. 44–45.
7. Гокінг С. Найкоротша історія часу / C. Гокінг, Л. Млодінов, за ред. О. Старова. Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 159 с.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ