ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

  • Артем Олександрович Юрченко
Ключові слова: комп’ютерна презентація, інформаційно-цифрова компетентність, процес навчання, редактор презентацій, середня школа

Анотація

У статті розглянуто проблему формування інформаційно-цифрової компетентності учнів під час навчання на уроках інформатики. Показано, що формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середніх шкіл є однією з важливих компетентностей для сучасної особистості, що дозволить їй реалізуватися в сучасному суспільстві як професійно, так і соціально. Відзначається, що на сьогодні формування інформаційно-цифрової компетентності школярів є актуальним у багатьох країнах, у тому числі в Україні, як зазначається в концепції Нової української школи (НУШ). Розкрито зміст поняття «презентація» та «комп’ютерна презентація». У сучасній науці традиційно існують дві інтерпретації поняття «презентація». З одного боку, презентація розглядається як публічна презентація для широкої аудиторії, що включає в себе здатність переконувати і впливати на аудиторію, або як повідомлення, що містить нову ідею, її пояснення, свіжу інформацію, демонструє матеріал для подальшого обговорення та усвідомлення. З іншого боку, презентація являє собою набір мультимедійних слайдів, призначених для демонстрації за допомогою комп’ютера. Пояснюються етапи представлення теоретичного та прак­тичного матеріалу під час вивчення комп’ютерних презентацій у середніх школах та роль вчителя під час засвоєння учнями матеріалу. Розглянуто процес формування інформаційно-цифрової компетентно­сті учнів на уроці інформатики. Відзначено, що ефективним методом поточної перевірки знань з пред­мету є тестування, що підтверджено експериментально. Експериментальну роботу з перевірки ефек­тивності та доцільності застосування розроблених авторських тестів під час вивчення теми «Редактор презентацій» було проведено серед учнів 9-х класів різних шкіл Сумщини. Загалом у експерименті взя­ли участь 49 учнів. В результаті експериментального дослідження доцільності та ефективності викори­стання тестів для перевірки знань встановлено, що: у поточному комп’ютерному тестуванні з викорис­танням розроблених тестів можна оперативно реагувати на прогалини у формуванні відповідних знань та навичків; підсумкове тестування дає можливість об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів.

Посилання

1. Адаменко Е.В. Математические методы в педагогике. Луганск : «Альма-Матер», 2008. 93 с.
2. Батуніна В.П. Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання. URL: www.slavdpu.dn.ua/ fizmatzbirnyk/2010/p150-152.pdf (дата звернення 01.02.2019).
3. Вивчення комп’ютерних презентацій. URL: http://fizmatspk.com/images/metodika/prezent/ prezent.htm (дата звернення: 01.02.2019).
4. Губина Т.Н. Мультимедиапрезентации как метод обучения. Молодой ученый. 2012. № 3. С. 345–347.
5. Елизаветина Т.М. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу. Москва : Кудиц-образ, 2003. 240 с.
6. Концепція Нової української школи / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 01.02.2019).
7. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики : навчальний посібник : у 3 ч. / за ред. М.І. Жалдака. Київ : Навчальна книга, 2004. Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. 256 с.
8. Полікарпова Ю. Презентація як активний метод навчання. Культура народов Причерноморья. 2012. № 231. С. 159–162.
9. Тарнопольський О.Б., Авсюкевич Ю.С. Succes-sful Presentations = Успішні презентації : посібник. Київ : Ленвіт, 2007. 135 с.
10. Юрченко А.О. Моделювання навчальних презентацій засобами інтерактивних технологій. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Суми, 29 листопада 2017 р.) Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. С. 80–82.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
61-67
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ