АВТОРСЬКА ПРОГРАМА З ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ «КРАСА ТВОЯ – ХАРКІВЩИНА»

  • Юлія Олександрівна Блудова
Ключові слова: естетичне виховання, художньо-естетичний смак, молодший шкільний вік, методи виховання, засоби виховання, початкова школа

Анотація

У статті розкрито проблему естетичного виховання учнів початкової школи, зокрема, формування художньо-естетичного смаку молодших школярів. З метою поглиблення знань про історію регіону, його мистецтва та підвищення творчого потенціалу учнів початкової школи з метою інтенсифікації процесу формування художньо-естетичного смаку в рамках експерименту з формування, ми розробили та впро­вадили в освітній процес програму естетичного виховання «Краса твоя – Харківщина», що була вклю­чена в навчальний план початкових шкіл середньої освіти. Метою навчальної програми є ознайомлення учнів початкової школи з матеріальною та нематеріальною культурно-історичною спадщиною, форму­вання художньо-естетичного смаку молодших школярів на кращих зразках регіональної культурно-іс­торичної спадщини Харківщини; підвищення особистої відповідальності кожного учня за збереження, відновлення і поповнення культурної та історичної спадщини регіону. У ньому також детально описані його завдання, навчально-тематичний план, методи і форми різноманітної освітньої діяльності.

Програма складається з окремих одиниць: «Слобожанські мотиви», «Від народу набираємося сили», «Райдуга природи», «Застигла музика міста (архітектура)», «Ярмарок літературних див», «Музика сту­ка у наші серця», «Галерея магічних фарб», «Побачити прекрасне – створити дивовижне», які включа­ють у себе різні теми занять.

Форми проведення можуть бути різноманітні: бесіди, ігри, підготовка учнівських міні-доповідей, дослідницька робота, усні журнали, предметні тижні, творча робота проведення традиційних кален­дарно-обрядових свят, ігор і заходів, етнографічні розвідки, відвідування театрів, музеїв, виставок, кон­цертних залів, історичних пам’яток та інших закладів культури та мистецтва, організація зустрічей з видатними діячами культури та мистецтва Харківщини, гурткова робота та майстер-класи; окремі години слід відвести на дослідницьку роботу та самостійне вивчення питань історичного аспекту та історичних періодів розвитку регіону.

Зміст занять дає дітям можливість відчути світ краси взагалі, дозволяє їм розвивати свої творчі здіб­ності, оцінювати об’єкти і явища навколишньої дійсності.

Посилання

1. Блудова Ю.О. Формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку засобами регіональної культурно-історичної спадщинии : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2018. 20 с.
2. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. Москва : Учпедгиз, 1961. 223 с.
3. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. : пер. з рос. ; за ред. О.І. Пискунова. Київ : Рад. школа, 1983. Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки. С. 192–471.
4. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе : учеб.-метод. пособие. Київ : Рад. шк., 1985. 144 с.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
72-77
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ