ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

  • Наталія Віталіївна Ашихміна
Ключові слова: майбутні вчителі музики, компетенція, компетентність, фах, фахова компетентність, фахово-зорієнтоване середовище, актуалізація цінності фахового розвитку, самоорганізація фахового навчання, самоосвіта, зовнішні викладацькі впливи

Анотація

У статті розглянута проблема формування фахової компетентності студентів мистецько-педагогічних вишів. Наголошено, що визначення шляхів вирішення означеної проблеми є необхідною передумовою виховання фахівців, конкурентноздатних на ринку праці. Уточнено, що компетентністю особистості, в загальному розумінні, є структурований спеціальним чином обсяг знань, умінь, навичок, який набуваєть­ся в процесі навчання. Фахова компетентність майбутніх учителів музики – це освоєна студентами систе­ма фахових знань, умінь, цінностей та особистісних якостей, яка відповідає вимогам фахової підготовки в межах мистецько-педагогічного вишу та забезпечує компетентне виконання фахової діяльності.

На думку автора, формування досліджуваного феномена є цілеспрямованим, безперервним і поетап­ним процесом особистісного прогресивного перетворення й удосконалення майбутніх учителів музики відповідно до вимог фахової музично-педагогічної діяльності.

У статті визначено чотири педагогічні умови формування фахової компетентності студентів вищих мис­тецько-педагогічних освітніх закладів. Зокрема, наголошено, що даний процес відбувається через реаліза­цію сформованих фахових компетенцій на практиці, тобто перша умова передбачає розроблення заходів для створення фахово-зорієнтованого середовища безпосередньо в художньо-освітньому процесі. Авто­ром звернено увагу на той факт, що формування фахової компетентності зумовлено внутрішніми мотивами особистості. Означений процес має цілеспрямований безперервний характер якісних змін кожного майбут­нього фахівця, в якому особистість займає активну позицію, а організовані зовнішні впливи активізують її прогресивні зміни. Тому друга педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх учителів музики повинна бути спрямована на зростання позитивної фахової мотивації в студентів, що передбачає створення заходів для актуалізації цінності фахового розвитку. Третьою умовою формування досліджува­ного феномена є залучення майбутніх учителів музики до самоорганізації фахового навчання, самоосвіти і самовдосконалення, зокрема через усвідомлення й вдосконалення своїх особистісних фахових якостей, здібностей та можливостей. Автор статті підкреслює, що оптимізації процесу формування фахової ком­петентності студентів сприятиме четверта педагогічна умова, а саме – організовані зовнішні викладацькі впливи, які активізують особистісні фахово-прогресивні зміни майбутніх учителів музики.

Посилання

1. Большой толковый психологический словарь / сост. Ребер Артур ; пер. с англ. Р.С. Большовой. Москва : Вече, АСТ, 2000. Т. 2 (П-Я). 560 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
3. Головань М.С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 8. С. 224–233.
4. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. 336 с.
5. Калінін В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005. 21 с.
6. Маркова А.К. Психология труда учителя : Книга для учителя. Москва : Просвещение, 1993. С. 6–11.
7. Михеева Т.Б. «Компетенция» и «компетентность» : к вопросу использования понятий. Ученые записки ЗабГГПУ. Серия : Педагогика. 2011. № 5. С. 110–114 : URL: https://cyberleninka.ru/article/v/
kompetentsiya-i-kompetentnost-k-voprosu-ispolzovaniya-ponyatiy-v-sovremennom-rossiyskom-obrazovanii (дата звернення: 10.01.2019).
8. Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы. Київ : ДАН, 2001. 40 с.
9. Словник української мови : в 11 Т. / Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 10. С. 570.
10. Хуторской А.В. Ключевые компетенции: технология конструирования. Народное образование. 2003. № 5. С. 55–61.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
78-83
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ