ЦІЛІСНИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Єлизавета Сергіївна Барбіна
Ключові слова: професійна майстерність, педагогічна майстерність, професійна підготовка, неперервна освіта

Анотація

У статті аналізується феномен професійної майстерності як одного із чинників фахової підготовки та професійної діяльності майбутнього вчителя у системі неперервної освіти. Суттєвим у визначенні ролі та функції професійної майстерності в системі неперервної освіти є розгляд даної системи як складної орга­нізаційної системи, що включає процес становлення, формування й розвитку особистості вчителя, який розпочинається ще на шкільній лаві, продовжується у ВУЗі й реалізується у сфері післядипломної освіти. Поняття педагогічної майстерності є універсальним, що проектується на різні етапи неперервної педа­гогічної освіти: довузівський, вузівський і післявузівський. При цьому наскрізна ідея педагогічної майс­терності по-різному проявляється на кожному із цих етапів. На довузівському вона, перш за все, виконує функцію загального інформування про зміст і специфіку педагогічної діяльності; на вузівському в рамках відповідної навчальної дисципліни педагогічна майстерність надає можливість більш глибоко ознайоми­тись з особливостями педагогічної діяльності, побачити професійні смисли та значення всіх навчальних дисциплін, що вивчаються у ВНЗ, виявити свої можливості в розв’язанні професійних завдань.

Під час введення курсу педагогічної майстерності у зміст навчального процесу з’являється можли­вість поставити у центр уваги особистість студента, але не тільки у суто психологічному плані, а й у безпосередньому зв’язку зі змістом майбутньої професії діяльності. У змісті педагогічної майстерності саме особистість вчителя розглядається та розкривається як основний чинник впливу на розвиток дити­ни. Наповнення індивідуальних особливостей студентів професійними знаннями і змістом, ознайом­лення майбутніх учителів зі своєю індивідуальністю в її професійній проекції дозволяє розв’язувати ряд важливих проблем, які не були передбачені у змісті інших навчальних предметів: осмислення своїх недоліків і розроблення компенсаторних прийомів; виявлення індивідуальних переваг і відпрацювання власного стилю діяльності; складання і реалізація програми професійного розвитку й саморозвитку

Посилання

1. Педагогічна майстерність : підручник / За ред. І.А. Зязюна. Київ : Богданова А.М., 2008.
2. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования : монография. Київ : «Вища школа», 1997. С. 79.
3. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования : монография. Київ : «Вища школа», 1997. С. 86–87.
4. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования : монография. Київ : «Вища школа», 1997. С. 62–63.
5. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования : монография. Київ : «Вища школа», 1997. С. 137–138.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
84-91
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ