ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ»

  • Антоніна Миколаївна Гура
Ключові слова: самостійна робота, «Актуальні питання методики викладання біології та екології», майбутні вчителі природничих спеціальностей, засоби інформаційно-комунікаційних технологій

Анотація

У статті досліджується проблема організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Актуаль­ні питання методики викладання біології та екології». Охарактеризовано види, форми, групи вправ для самостійного виконання студентами. Розкрито підходи до змісту та вибору самостійної роботи на прикладі однієї дисципліни в умовах кредитно-модульної системи в педагогічному закладі освіти. Обґрунтовано засоби ефективної організації та керування самостійною роботою як систему пізнаваль­них завдань із застосуванням ІКТ, що сприяє інтерактивній взаємодії викладача та студента, дозволяє реалізувати власні потенційні креативні можливості.

Теоретичні знання із методичних дисциплін засвоюються завдяки таким видам самостійної роботи, як: повторення питань теми з допомогою роздаткових матеріалів або їх електронних версій, самостій­не опрацювання різних інформаційних джерел (фахової літератури, комп’ютерної системи або Інтер­нет-мережі), виписування основних теоретичних положень, нових понять і класифікацій, підготовка проблемних міні-рефератів, розроблення планів-конспектів навчальних занять і позакласних заходів.

Практичні вміння допоможуть формувати аналітичні завдання, зокрема з використанням ІКТ; аналіз змісту навчально-методичного забезпечення, навчальних підручників і посібників; підготовка та запов­нювання певних видів документації за вказаним зразком.

Розвитку пізнавальної діяльності студентів під час самостійної роботи сприяють розв’язування ситуаційних завдань, креативні розробки дидактичних матеріалів, моделювання різноманітних освіт­ніх ситуацій, реалізація групових або колективних проектів.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є обов’язковим видом самостійної роботи з акту­альних проблем методики викладання біології та екології в нашому навчальному закладі. Виконання такого завдання передбачає підготовку рефератів, електронних презентацій, проектів.

Завдяки правильно організованій співпраці викладачів і студентів можна підвищити активізацію самостійної роботи студентів, створити сприятливу творчу атмосферу, застосовуючи інтерактивні методи та форми організації навчального процесу.

Посилання

1. Бондаренко Т.Є. Актуальні проблеми методики викладання біології та екології : робоча програма для студентів з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за освітньо-професійною програмою магістра. Кременець, 2018. 21 с.
2. Вальорко І.М., Мороз І.В. Рівень організації самостійної роботи студентів в Інституті природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова. Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук-практ. конф. Херсон : ПП Вишемирський, 2011. Вип. 10. С. 213–215.
3. Грицай Н.Б. Індивідуальна робота студентів з методики навчання біології. Вища освіта України. Додаток 1. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології». 2010. № 3. Т. 2. С. 176–183.
4. Кобернік С.Г., Цуруль О.А. Наукове обґрунтування та проектування самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю в умо¬вах кредитно-модульної системи навчання. Зб. наук. праць Глухівського нац. пед. ун.-ту ім. О. Довженка. Серія 5. Педагогічні науки. Глухів : ГНПУ, 2010. Вип. 15. С. 333–338.
5. Кобернік С.Г., Цуруль О.А. Проблема класифікації самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітно-наук. конф. викладачів університету за 2009 р. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. С. 82–85.
6. Методика навчання біології : програма навчального курсу для студентів вищих педагогічних закладів освіти / І.В. Мороз та ін. Київ ; Тернопіль : ТДПУ, 2004. 35 с.
7. Мороз І.В. Організація і керування самостійною роботою студентів. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : мат. звіт.-наук. конф. викл. ун.-ту за 2008 р. / укл. Г.І. Волинка та ін. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. С. 141–144.
8. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : соц.-философ. исследование. Запорожье : Просвита, 2004. 246 с.
9. Самостійна робота студентів з методик навчання природничих дисциплін : теорія та практика : монографія / С.Г. Кобернік та ін. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 315 с.
10. Степанюк А.В. та ін. Організація самостійної роботи студентів з методики навчання біології. Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти: досвід, проблеми, перспективи : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Вінниця : ВДПУ, 2005. С. 20–21.
11. Степанюк А.В. Нові підходи до визначення мети і змісту біологічної освіти школярів. Педагогіка і пси¬хологія. 2000. № 2. С. 28–34.
12. Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конф., 14-15 грудня 2004 р. / Г.В. Стадник та ін. (ред.). Харків : ХНАМГ, 2004. 243 с.
13. Цина А., Цина В. Організація самостійної роботи студентів: методичний аспект. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : ПДПУ, 2004. С. 93–97.
14. Цуруль О.А. Збірник завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання біології : метод. посібник. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. 61 с.
15. Цуруль О.А. Індивідуалізація самостійної роботи студентів з методики навчання біології. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди». Спец. вип. : Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький : Ризографіка, 2007. С. 415–420.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
99-103
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ