РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

  • Ельвіра Олександрівна Манжос
Ключові слова: іншомовне спілкування, мотивація, мотиваційний чинник, іншомовна культура, мовленнєва культура майбутнього фахівця, спілкування

Анотація

У статті порушено проблему розвитку культури іншомовного cпілкування майбутніх фахівців еко­номічної сфери. Здійснено спробу довести, що високі вимоги до професійної підготовки фахівців сьо­годні висувають перед вищою школою гідні завдання, серед яких пошук ефективних методик розвитку іншомовної мовленнєвої культури студентів економічних спеціальностей.

Останнім часом зовнішня політика України спрямована на поглиблення міжнародних економічних відносин із навколишнім світом, отже, актуалізуються проблеми професійного спілкування з іноземни­ми партнерами та постає необхідність пошуку нових шляхів удосконалення навчання майбутніх фахів­ців у галузі економіки іноземної мови.

З’ясовано, що застосування викладачем мотиваційних чинників має стати основним для формуван­ня в майбутнього фахівця стійкого інтересу до оволодіння мовами.

Доведено, що поняття «мотивація» є складним феноменом у психології та педагогіці й охоплює мотиви, потреби, цілі, наміри, а також стає основним стрижнем, навколо якого конструюються основні якості професіонала. Формування мотивації можливе лише тоді, коли людині вдається пов’язати мету з особистісними цінностями.

В статті наголошується на потребі організовувати навчання таким чином, щоби сформувати в сту­дентів мотивацію до вивчення іноземних мов, щоби вони усвідомлювали необхідність володіння іно­земними мовами для професійного й особистісного зростання. Застосування викладачем мотиваційних чинників може стати досить важливим для формування в майбутнього фахівця стійкого інтересу до оволодіння мовами.

Усвідомлення студентами можливості реального застосування здобутих знань сприятиме бажанню вчитися та вивчати мови. Крім того, варто розширювати іншомовний репертуар, ураховуючи регіональ­ні потреби, адже саме знання декількох сучасних іноземних мов зумовлює кращі професійні можливо­сті для працівників різних рівнів на підприємствах різних розмірів у різних сферах економіки, сприяє економічному зростанню та поліпшенню фінансового стану як підприємства, так і економіки країни.

Диверсифікація бізнес-середовища, економічна інтеграція, поширення транснаціональних корпора­цій, вимагають від фахівців знати іноземну мову на ідеальному рівні для досягнення повного розумін­ня між суб'єктами господарювання. Розширення перспектив випускників вищих навчальних закладів зростає зі знанням будь-якої іноземної мови. Беручи до уваги той факт, що вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах має певні особливості, а його орієнтація визначається низькою комунікативною компетентністю. Професіоналізм економіста визначається високим рівнем його діло­вих якостей, комунікативної компетентності та культури спілкування.

Тому головною метою освіти є оптимальна організація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови з використанням сучасних засобів і методів навчання, гнучкого й індиві­дуалізованого підходу, різноманітних шляхів підвищення мотивації, що стане предметом подальших досліджень.

Посилання

1. Gardner R. Correlation, causation, motivation and second language acquisition. Canadian Psychology. 2000. V. 41. P. 1–24.
2. Gardner R. Social psychology in second language learning: the role of attitudes and motivation. London : Edward Arnold Ltd., 1985. 355 p.
3. Rost M. Generating Student Motivation. Series Editor of World View. 2006. URL: http://www.pearsonlong-man.com/ae/worldview/motivation.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
4. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.
5. Белкин А. Ситуация успеха. Как ее создать : книга для учителя. Москва : Просвещение, 1991. 176 с.
6. Коннова З. Развитие профессиональной иноязычной компетенции будущего специалиста при многоуровневом обучении в современном вузе : автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.08. Тула, 2003. 355 с.
7. Зязюн І. та ін. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : Вища школа, 1997. 349 с.
8. Серова Т. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному чтению в вузе. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. 229 с.
9. Черняк Н. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/ bitstream.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
10. Яременко Л. Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема. Вища освіта України. 2014. № 3 (54). С. 69–74.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
110-114
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ