ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Юлія Ігорівна Мінгальова
Ключові слова: студентське наукове товариство, інформаційно-комунікаційні технології, науково-дослідна діяльність студентів, наукові гуртки, проблемні групи

Анотація

У статті зазначено, що створення найкращих умов та ресурсів для навчання, оволодіння інно­ваційними технологіями, інформаційними системами та сучасними ІКТ необхідне для забезпечен­ня конкурентоздатності ЗВО на міжнародному ринку освітніх послуг. Статтю присвячено вивчен­ню актуальної проблеми, що пов’язана з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки та супроводу науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти. На основі вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних науковців проаналізовано сутність понять «студентське наукове товариство», «науковий гурток», «проблемна група». Заклади освіти, які готують студен­тів фізико-математичних спеціальностей, мають великий ресурс створення, оволодіння і впрова­дження ІКТ у власні процеси В статті охарактеризовано діяльність студентського наукового това­риства фізико-математичного факультету. Автор зазначає доцільність використання сервісів Google для підтримки організації наукових спільнот студентів фізико-математичного факультету, з огляду на певну спільність в організації роботи наукових гуртків та проблемних груп. З метою активіза­ції науково-дослідної роботи студентської молоді визначено пакет хмарних сервісів Google Suite for Education, що сприятиме створенню інформаційного середовища студентської наукової спільноти. Автор звертає увагу, що до даного пакету входять стандартні Google сервіси та система управління Google Classroom. У статті наведені можливості таких продуктів як: Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides, Google Forms, Google Books, Google Calendar, Google Keep, YouTube, Google Sсholar. Розкрито особливості використання системи управління Google Classroom для підтримки спільного науково-дослідницького середовища наукових гуртків і проблемних груп фізико-матема­тичного факультету. Виділено головні функціональні можливості Google Classroom для роботи в спільнотах студентів та зазначено ряд переваг, які вони надають.

Посилання

1. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2006. 206 с.
2. Офіційний сайт наукометричної платформи Google Scholar. URL: HYPERLINK «http:// scholar.google.com/» http://scholar.google.com (дата звернення: 20.06.2019).
3. Пєхота О. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи : навчально-методичний посібник. Миколаїв : Іліон, 2011. 340 с.
4. Положення про Студентське наукове товариство Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вчена рада Житомирського державного університету імені Івана Франка. Протокол № 4. Житомир, 2010. 4 с.
5. Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вчена рада Житомирського державного університету імені Івана Франка. Протокол № 3. Житомир, 2010. 5 с.
6. Сидорчук Н. Організація науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. Випуск 3. Рівне : Волинські обереги, 2002. С. 117–120.
7. Хмарні технології G Suit від Google URL: http:// zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A5%D0%BC%D0%B0% D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%8 5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D 1%96%D1%97_G_Suit_%D0%B2%D1%96%D0%B4_ (дата звернення: 20.06.2019).
8. Шопа Я. Студентська наукова робота : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 184 с.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
115-119
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ