РОЛЬ УСВІДОМЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

  • Ірина Олегівна Сімкова
Ключові слова: перспективи професійної діяльності, професійне самовизначення, професійна компетентність, професійна підготовка, майбутні перекладачі

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи усвідомлення перспектив професійної діяльності. Вста­новлено роль усвідомлення перспектив професійно діяльності у формуванні професійної компе­тентності майбутніх перекладачів. Здійснено аналіз праць вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо розроблення питань пов’язаних із усвідомленням перспектив професійної діяльності. Досліджено основні завдання реформування вищої освіти в галузі професійної підготовки перекладачів, такі як розвиток у майбутніх фахівців усвідомленого ставлення до себе як культурно-історичного суб’єк­та, збагачення світосприйняття тощо. Поняття «самоактуалізація» та «самовизначення», як праг­нення особи до вдосконалення, визначено основними у концепції професійного розвитку. Здійснено порівняння таких типів самовизначення, як особистісне, соціальне і професійне. Виявлено, що різні аспекти формування готовності майбутніх фахівців до перекладацької діяльності (професійне само­визначення особистості, усвідомлення перспектив професійної діяльності, професійна ідентичність) є взаємопов’язаними і частково входять до змісту підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняних ЗВО. Розглянуто вимоги стандарту Міжнародної асоціації усних перекладачів, такі як рівень розвит­ку теоретичного мислення, здатність співвідносити понятійний апарат вивчених дисциплін із реаль­ними фактами і явищами професійної діяльності тощо. Охарактеризовано зв’язки між професійним самовизначенням особистості й усвідомленням перспектив професійної діяльності. Проаналізовано модель «Я-концепції» щодо інтелектуальних особливостей, здібностей, цінностей, інтересів майбут­ніх фахівців, їхнього ставлення до професії і розуміння вимог майбутньої професійної діяльності, майбутні фахівці здійснюють збір ідей щодо можливого розвитку професійної діяльності. У запропо­нованій моделі майбутні фахівці мають можливість проаналізувати власні ідеї, перевірити, наскільки вони прийнятні й придатні для перекладацької діяльності; визначати обов’язки і ролі перекладача; надати інформацію щодо перебігу робочого дня і тарифікації, переваг професійного зростання тощо. Запропонована модель планування професійної діяльності майбутніх перекладачів визнана ефектив­ним засобом усвідомлення перспектив професійної діяльності.

Посилання

1. Зеер Э., Павлова А., Симанюк Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учебное пособие. Москва : Моск. психол.- социал. ин-т , 2005. 216 с.
2. Климов Е. Психология профессионального само¬определения : учебное пособие. Москва : Академия, 2005. 226 с.
3. Маркова А. Основы профессионализма. Москва : Знание, 1996. 456 с.
4. Остапенко І. Аналіз особливостей професійної ідентифікації як типу особистісної активності. Українська психологія: сучасний потенціал : матеріали четвертих Костюківських читань: у 3 т., Київ, 25 вересня 1996 р. Київ, 1996. Т. 2. С. 294–299.
5. Пряжников Н. Профессиональное самоопределение: теория и практика : учебное пособие. Москва : Академия, 2008. 117 с.
6. Семиченко В. Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини. Модульний курс психології. Модуль «Спрямованість» : лекції, практичні заняття, заняття для самостійної роботи. Київ : Міленіум, 2004. 521 с.
7. Сімкова І. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2018. 473 с.
8. Clegg S., Bradley S. Models of Personal Development Planning: Practice and Processes. British Educational Research Journal. 2006. Vol. 32. № 1. P. 57–76. URL: http://www.jstor.org/stable/30032658 (дата звернення: 10.01.2019).
9. Edwards R., Nicoll K. Expertise, Competence and Reflection in the Rhetoric of Professional Development. British Educational Research Journal. 2006. Vol. 32. № 1. P. 115–131. URL: http://www.jstor.org/ stable/30032661 (дата звернення: 10.01.2019).
10. Garcia-Romeu A. Self-transcendence as a measu-rable transpersonal construct. Journal of Transpersonal Psychology. 2010. V. 421. P. 26–47.
11. Havighurst R. History of developmental psychology: socialization and personality development through lifespan. Lifespan developmental psychology: personality and socialization / eds.: P. Baltes & Schaie. New York : Academic press, 1973. P. 3–24.
12. Jaspers K. Reason and Existenz. With a new Introduction by Pol Vandevelde. Paperbound. 1997. 180 p.
13. Maslow A. Critique of self-actualization theory. Future visions: The unpublished papers of Abraham Maslow / In E. Hoffman Ed. 1996. CA : Sage. P. 26–32.
14. Roe A., Siegelement M. The origin of interests. Washington : AGPA, 1969. 98 p.
15. Super D., Bahn M. Occupational psychology. London : Tavistock, 1971. 209 p.
16. Tay L., Diener E. Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology. 2011. № 101 (2). P. 354–365.
17. National Occupational Standard in Interpreting, чинний від 1 травня 2010 р. London : CILT, National Centre for Languages, 2010. 40 p.
18. UNESCO Science Report : towards 2030 – Executive Summary. Paris : UNESCO MSS/CLD, 2015. 47 p.
19. The International Association of Conference Interpreters. URL: http://aiic.net/page/60 (дата звернення: 10.01.2019).
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
131-136
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ