РЕСУРСНА СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

  • Зоряна Ігорівна Удич
Ключові слова: педагогічний працівник загальноосвітнього закладу, інклюзивна компетентність, ресурсна компетентність педагога, ресурси освітнього середовища, інклюзивне середовище загально- освітнього закладу, ресурси школи з інклюзивною формою навчання

Анотація

У статті визначено зміст поняття «інклюзивна компетентність учителя», яке передбачає його пси­холого-педагогічну, корекційну і реабілітаційну готовність (світоглядно-теоретичну підготовку) та здатність (сформованість мотивації і наявність практичного досвіду) здійснювати організацію інклю­зивного середовища у класі, де навчаються учні з особливими потребами, що передбачає здійснення відповідного навчально-виховного процесу, взаємодію з усіма суб’єктами цього процесу

Також проаналізовано поняття «ресурси», яке застосовується в освітній сфері у різних інтерпрета­ціях. Авторка обґрунтувала функції, які здійснюють ресурси в інклюзивному освітньому середовищі. Серед них: превентивна, світоглядна, розвивальна, орієнтувальна, мотиваційна, іміджева, споживча, здоров’язберігальна, організаційна, комунікативна, рекреаційна, тімбілдінгова. Розроблено класифі­кацію ресурсів, необхідних для функціонування загальноосвітнього закладу з інклюзивною формою навчання, за функціональним підходом. До її складу увійшли чотири основні групи ресурсів: цін­нісноформувальні, людські, електронні та фізичні. У межах кожної із пропонованих груп виділено також внутрішні та зовнішні ресурси для більшої конкретизації та деталізації. Перші – це ресурси, якими може володіти загальноосвітній заклад, а другі – ті, які визначають, впливають на шкільну політику та можуть надавати підтримку, створити необхідні умови, доповнити чи розширити освітні послуги, що пропонує заклад.

Як результат досліджуваної теми, запропоновано до науково-практичного застосування також поняття «ресурсна компетентність педагога» із наступним тлумаченням: це його здатність виявляти, продукувати, залучати та застосовувати ресурси, необхідні для ефективного функціонування інклюзив­ного освітнього середовища. При цьому у статті визначено зміст пропонованих у тлумаченні дієслів: виявляти, продукувати, залучати, застосовувати.

Посилання

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 р. № 33 «Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи». URL: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/ Nakaz_sertyfikatsiya_140119_33na-sajt.pdf (дата звернення: 08.01.2019).
2. Соловей Т.В. Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 1 (7). С. 220–224.
3. П’ятакова Т.С. Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід. Порівняльно-педагогічні студії. 2012. № 1 (11). С. 93–98.
4. Удич З.І. Модель фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу. Освітній егоцентризм Георгія Філіпчука: зб.наук. пр. / упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровік ; НАПН України; Інститут пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. К.: А.М. Богданова, 2016. С. 416–417.
5. Удич З.І. Середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 3. С. 127–134.
6. Закон України «Про освіту». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (дата звернення: 08.01.2019).
7. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад : навчально-методичний посібник / під заг. ред. В.І. Шинкаренко. Київ, 2011. 96 с.
8. Ресурси. Вільна енциклопедія. URL: https:// uk.wikipedia.org/wik (дата звернення: 07.01.2019).
9. Інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю в Україні : Ресурси. URL: http://education-inclusive.com/ resources/ (дата звернення: 09.01.2019).
10. Колупаєва А.А. Інклюзивна світа: реалії та перспективи : монографія. Київ : Самміт-Книга, 2009. 272 с.
11. Місюня Л.В. Концепція універсального дизайну як важлива умова принципу доступності у системі інклюзивної освіти. Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : збірник матеріалів Всеукр. науково-метод. конференції (Кіровоград, 20–30 вересня 2015 р.). Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. С. 264–269.
12. Вікіпедія: Вільна енциклопедія. URL: https:// uk.wikipedia.org (дата звернення: 07.01.2019).
13. Гайдукевич С.Е. Средовой подход в инклюзив¬ном образовании. Инклюзивное образование: состояние, проблемы, перспективы : материалы регионального семинара. Минск : Четыре четверти, 2007. С. 34–46.
14. Удич З.І. Формування предметно-просторового середовища інклюзивного освітнього середовища. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. № 1 (85). С. 85–96.
15. Нікіфорова Л.О., Білоконь Я.В. Тімбілдинг як основа ефективного розвитку колективу. Економічний простір. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. № 59. С. 218–225.
16. Удич З. Інклюзивне середовище загальноосвітнього закладу: ресурсний аспект. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових статей : у 2 ч. Суми : ОП Цьома С.П., 2017. Ч. 1. С. 88–92.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
137-143
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ