АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ У ДОКУМЕНТАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  • Світлана Іванівна Хоминець
Ключові слова: академічна мобільність, документи Болонського процесу, європейський простір вищої освіти, якість освіти, наукові дослідження

Анотація

У статті досліджується питання сутності й особливостей академічної мобільності у документах Болонського процесу. Поняття академічної мобільності студентів розглядається як можливість навчан­ня в зарубіжних університетах протягом хоча б одного семестру із подальшим поверненням до рідної країни. З’ясовано, що мобільність сприяє зростанню якості навчання, формуванню міжкультурної ком­петентності студентів, розширює можливості працевлаштування випускників закладів вищої освіти. Академічна мобільність дозволяє студентам, викладачам і адміністративному персоналу повною мірою скористатися можливостями європейського академічного простору, включаючи його демократичні цін­ності, різноманітність мов і культур, особливості національних систем освіти. Визначено основні вимо­ги до організації академічної мобільності студентів: знання іноземної мови; навчання в зарубіжному закладі вищої освіти протягом обмеженого періоду часу; зарахування у своєму університеті кредитів, отриманих за кордоном; широке інформування про програми академічної мобільності; використання додатку до диплома єдиного зразка.

Проаналізовано низку документів Болонського процесу (Берлінське, Бергенське, Лондонське, Лювен­ське, Празьке комюніке, Ґетеборзьку, Грацьку, Саламанську, Сорбонську декларації), які спрямовані на створення умов для розширення та удосконалення програм академічної мобільності, розвиток системи її фінансування та підвищення мотивації її учасників. Визначено інструментами підвищення мобільності людського капіталу на європейському ринку праці: мережа національних інформаційних центрів з акаде­мічної мобільності; європейська система трансферу кредитів; додаток до диплома єдиного зразка.

Основними підходами до організації академічної мобільності є: студентоцентрований, «освіта впродовж життя», модульний, кредитний. Реалізація цих підходів стимулює формування ерудованого, конкурентоспроможного, компетентного фахівця, який здатний обмінюватися знаннями та досвідом. Зазначені підходи до організації академічної мобільності студентів мають свої особливості в різних освітніх системах, які визначаються традиціями і культурними особливостями окремих країн.

Посилання

1. Богословский В.И. Развитие академической мобильности в многоуровневом университетском образовании : методические рекомендации для преподавателей. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ, 2007. 95 с.
2. Forward from Berlin: the role of the universities to 2010 and beyond. Graz declaration. URL: http:// www.bologna-bergen2005.no/Docs/02-EUA/0309Graz publication.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
3. Hoffman D. Changing Academic Mobility Patterns and International Migration. Journal of Studies in International Education. 2009. Vol. 13. № 3. P. 347–364.
4. Ільченко А.М. Вища освіта і Болонський про¬цес : навчально-методичний посібник. Полтава : РВВ ПДАА, 2014. 316 с.
5. Офіційні документи Болонського процесу. URL: http://nmu.ua/vipuskniku/bolonskyj-protses/ofitsijni-dokumenty-bolonskogo-protsesua/ (дата звернення: 20.01.2019).
6. Papatsiba V. Political and Individual Rationales of Student Mobility: a case-study of ERASMUS and a French regional scheme for studies abroad. European Journal of Education. 2005. Vol. 40. № 2. P. 173–188.
7. Student Goteborg Declaration, Goteborg, Sweden, March 25, 2001. URL: http://www.bmwf.gv.at/fileadmin/ userupload/europa/bologna/studentgote borgdeclaration. pdf (дата звернення: 20.01.2019).
8. Towards the European higher education area. Com¬munique of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001. URL: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main¬doc/010519 Рrague Communioue.pdf (дата звернення: 20.01.2019).
9. World Conference on Higher Education 2009 (WCHE). The new dynamics of higher education and research for societal change and development: conference paper / UNESCO / ed. By S. Halimi. Paris : UNESCO Headquarters, 2009. P. 5.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
150-155
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ