ЯК ЗАЛУЧАТИ МОЛОДЬ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ: ДОСВІД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

  • Людмила Леонідівна Хоружа
Ключові слова: наукова школа, інбридинг, дослідницька компетентність, лідер, мотивація, наукова рефлексія

Анотація

У статті розглядається проблема інбридингу (вирощування) молодих науковців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка у процесі залучення їх до роботи наукової школи, аналізуються досвід і особли­вості діяльності таких шкіл. Зазначається, що суттєвою ознакою наукової школи є те, що в ній одночас­но реалізуються функції виробництва, поширення, захисту наукових ідей і навчання молодих учених, розвитку їх дослідницьких умінь. Будучи соціальним феноменом науки, наукові школи здатні об’єдну­вати в певному тематичному просторі як досвідчених учених, так і молодих науковців. Наукова школа – є відкритою спільністю учених різних поколінь, неформальною системою, здатною під керівництвом лідера реалізовувати дослідницькі завдання і програми. Діяльність таких наукових осередків забезпе­чує спадкоємність наукового знання і створює оптимальні умови для розвитку й мотивації молодих дослідників щодо входження і адаптації до наукового середовища. У матеріалі подано аналіз підходів різних учених щодо особливостей функціонування таких наукових шкіл, виокремлено основні завдан­ня їхньої діяльності. Також, спираючись на досвід роботи Грінченківської наукової школи Київського університету імені Бориса Грінченка, розкриваються деякі аспекти її діяльності: місія і візія, організа­ційно педагогічні особливості, відбір контенту, розширення наукового середовища, наукова рефлексія її учасників. Зроблено висновок щодо єдності і системності основних компонентів організації та змісто­вого наповнення діяльності наукової школи (емоційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), що уможливлює реалізацію провідних її функції: мотивація молоді до наукової діяльності; виробництво наукових знань (дослідження і навчання);поширення наукових знань (інтерактивна комунікація); підго­товка обдарованих вихованців (відтворення); розширення наукового середовища та інші.

Посилання

1. Грязнова О.Ю. Научные школы (педагогический аспект).Научное издание. Москва : Московский государственный университет. 2003. 70 с.
2. Краснобокий Ю.М., Лемківський К.М. Словник-довідник науковця-початківця. 2-е вид., випр. і доп. Київ : НМЦВО, 2001. 72 с.
3. Научные школы в педагогике: опыт исследования. Сборник научных трудов / Научный редактор С.Д. Поляков. Ульяновск : УлГТУ.2002. 72 с.
4. Примак І.Д., Примак О.І. Проблема наукової школи в історії науки і в сучасній науці. Наука и образование. 2007. URL: http://www.rusnauka.com/5._ NTSB_2007/Istoria/20124.doc.htm (дата звернення: 15.03.2019).
5. Співаковський О.В. Реформа науки-основа роз¬витку держави. Голос України. 15.11.2017 р.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
156-161
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ