ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФАХІВЦІВ: ДЕФІНІЦІЇ ТА СТРУКТУРА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Михайло Ісаакович Шерман
Ключові слова: професійна спрямованість фахівців, структура, критерії сформованості, майбутні судноводії, професійна підготовка

Анотація

У статті систематизовані сучасні уявлення щодо дефініції «професійна спрямованість фахівців», визна­чено складники та критерії рівнів її сформованості і адаптовано загальні концептуальні положення до прак­тики професійної підготовки майбутніх судноводіїв. З цією метою проаналізовано відомості, представлені у фахових джерелах, присвячених професійній підготовці фахівців за різними напрямами, і узагальнено власний досвід формування професійної компетентності, інформаційної культури, іншомовної комуніка­тивної компетентності майбутніх судноводіїв, що дозволило адаптувати загальні теоретичні положення щодо використання інтегративного підходу до втілення принципу професійної спрямованості у систему професійної підготовки майбутніх судноводіїв. З’ясовано, що професійна спрямованість майбутніх суд­новодіїв є інтегральним особистісним утворенням, зумовленим усвідомленою мотивацією курсанта щодо вибору морської професії, що детермінується переважаючими чинниками потребнісно-мотиваційної сфери до здійснення функціональних обов’язків відповідно до статутних вимог, чинного вітчизняного та міжна­родного законодавства, розумінням мети, проміжних цілей та завдань професійної діяльності судноводія, продуктивним та адекватним до ситуації застосуванням набутих у процесі професійної підготовки знань, навичок, вмінь. Структуру професійної спрямованості майбутнього судноводія утворюють мотиваційний, орієнтаційний, ціннісний, когнітивний компоненти. Розуміння професійної спрямованості майбутніх суд­новодіїв як ядра особистісно-мотиваційного компоненту їх професійної компетентності орієнтують нас на створення інтегрованих курсів з використанням тренажерів, симуляційних технологій на основі доповненої та віртуальної реальності як умов для квазіпрофесійної навчальної діяльності майбутніх судноводіїв.

Посилання

1. Yurzhenko Alona, Sherman Mikhail, Popova Halina. Interactive course “Maritime English” in the professional training of future mariners, Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P. 603–621.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 240 с.
3. Афонькина Ю.А. Генезис профессиональной направленности : автореферат дис. … д-ра психолог. наук. Санкт-Петербург, 2003. 33 с.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Москва : Педагогика, 1986. С. 139.
5. Варварецька Г.А. Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки. Наука і освіта. 2013. № 6. С. 78–82.
6. Варварецька Г.А. Результати педагогічного експерименту з формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту. Наука і освіта. 2014. № 1. С. 83–86.
7. Гринько О.В. Развитие субъекта профессионального самоопределения в процессе обучения в школе и в вузе : автореф. дис. … канд. псих. Наук : 19.00.07. Пятигорск, 2006. 20 с.
8. Жук О.Л. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. Адукацыя i выхаванне. 2004. № 12. С. 47.
9. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2007. 240 с.
10. Иванова, Е.М. Психология изучения человека в трудовой деятельности. Москва : ЧеРо, 1992. 94 с.
11. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 512 с.
12. Івашкова Т.О. Професійна спрямованість навчального процесу як умова формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і прийомів самоосвітньої діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_11
13. Климов Е.А. Психология профессионала. Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.
14. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на Дону : Феникс, 1996. 512 с.
15. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. Психология личности. Тексты. Москва : МГУ, 1982. С. 209.
16. Парамзин В.П. Профессиональная направленность личности и ее формирование в школьные годы. Новосибирск : НГПИ, 1987. 153 с.
17. Платонов К.К., Голубеев Г.Г. Психология. учеб. пособие. Москва : «Высшая школа», 1977. 247 с.
18. Платонов К.К. Психология человека. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 140 с.
19. Полещук Ю.А. Профессиональная направленность личности: теория и практика : пособие. Минск : БГПУ, 2006. 92 с.
20. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства. Москва : Academia. 2001. 478 с
21. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2001. 480 с.
22. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульний курс психологии. Модуль «Направленность» (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). Киев : Миллениум, 2004. 521 с.
23. Сластенин В.А, Л.С. Подымова. Педагогика: инновационная деятельность. Москва : Магистр, 1997. 224 с.
24. Тимошко Г.В. Дослідження професійної спрямованості студентів магістрантами. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 2011. Вип. 2 (88). С. 3–6.
25. Шевченко Л.М. Професійна спрямованість: методологічний аспект. Науковий вісник. Київ, 2005. Вип. 88. С. 204–215.
26. Шерман М.І., Безбах О.М. Аналіз базових дефініцій дослідження інформаційної культури майбутніх судноводіїв. Інформаційні технології в освіті. 2016. № 26. С. 48–73.
27. Шерман М.І., Безбах О.М. Інформаційна культура майбутніх інженерів-судноводіїв як психолого-педагогічний феномен. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Вип. 1 (10). Херсон, 2014. С. 190–193
28. Шерман М.І., Безбах О.М. Професійна ідентичність як чинник формування інформаційної культури майбутніх судноводіїв. Науковий журнал «Молодий вчений»: №12 (15) грудень, 2014. Частина ІІ. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 199–203.
29. Щербакова Д.К. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/ Sherbakova.pdf (дата звернення: 25.02.2019).
30. Яремчук С.В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя : дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 1999. 216 с.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
162-168
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ