ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Марія Михайлівна Білянська
Ключові слова: спілкування, педагогічна діяльність, ключові компетентності, вербальне спілкування, невербальне спілкування

Анотація

У статті висвітлено значення спілкування для розвитку особистості, засвоєння та обміну досвідом, процесу навчання, професійного становлення майбутнього вчителя біології. Це вимагає від студентів формування і розвитку комунікативної компетентності, володіння методами, засобами і прийомами спілкування. Учитель має володіти комунікативною компетентністю задля формування її у своїх учнів. Адже серед ключових компетентностей, якими має володіти випускник школи, важливу роль відіграє спілкування державною та іноземними мовами.

Розкрито підходи науковців щодо тлумачення поняття «комунікативна компетентність». Д. Хаймс ще на початку 70-х рр. ХХ ст. розглядав комунікативну компетентність як знання та вміння успішного й ефективного спілкування між людьми. Вітчизняні і зарубіжні науковці трактують її як сукупність знань і вмінь спілкуватися, застосовувати їх під час комунікації, налагоджувати стосунки з оточуючими, культуру усного і писемного мовлення тощо.

Комунікативну компетентність означено як ключову. Визначено сутність комунікативної компетентності майбутнього вчителя біології як інтегративної властивості особистості, здатності володіти усним і писемним мовленням, вербальними і невербальними засобами спілкування та ефективно застосовувати їх з метою комунікації з оточуючими – учнями, їх батьками, колегами.

Джерелами розвитку комунікативної компетентності визначено взаємодію між людьми, культурну спадщину, спостереження за поведінкою співрозмовників, аналіз і моделювання ситуацій.

Обґрунтовано значення її формування у майбутніх учителів біології під час вивчення педагогічних дисциплін. Наведено приклади завдань для проектної діяльності, міні-досліджень, моделювання і обговорення педагогічних ситуацій, запитань для дискусії у процесі викладання педагогіки, історії педагогіки, педагогіки вищої школи, екологічної освіти і виховання. Вони сприяють формуванню культури переважно усного мовлення.

Крім цього, вчитель має володіти здатністю висловлювати свої думки за допомогою писемного мовлення. З метою формування таких умінь рекомендовані завдання з написання есе. Також для розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів біології доцільним є збагачення їхнього активного словника педагогічними термінами.

Посилання

1. Борова Т. А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : [моногр.]. Х. : Компанія СМІТ, 2011. 384 с.
2. Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. СПб, 1999. 403 с.
3. Корніяка О. М. Комунікативна компетентність сучасного фахівця – педагога і психолога // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. Вип. 30. С. 544 – 551.
4. Максимова О. О. Комунікативна компетентність вчителя початкової школи // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Вид-во Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. № 5 (136). С. 59–63.
5. Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. М.: Издательство МГУ, 1998. 348 с.
6. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової. К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с. С. 77. URL: http://lib.iitta.gov.ua/8301/1/словник_1%2C2.pdf
7. Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2014. Випуск 1, том 1. С. 103–107.
8. Bagarić V., Mihaljević Djigunović J. Defining communicative competence // Metodika. 2007. Vol. 8, br. 1. Рр. 94-103. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Rabochy`j%20stol/Bagaric_i_Mihaljevic_Djigunovic_ENG.pdf
9. Hymes D. H., Pride J. B, Holmes J. On Communicative Competence // Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin, 1972. Part 2. Рp. 269–293.
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
28-32
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ