ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ

  • Оксана Ярославівна Тимофєєва
Ключові слова: критичне мислення, майбутні суднові механіки, морські вищі навчальні заклади, професійна комунікативна компетентність, інтеграція знань, технологія розвитку критичного мислення

Анотація

В статті розглянуті особливості та шляхи розвитку критичного мислення на заняттях з англійської мови в морських вищих навчальних закладах майбутніми судновими механіками. Констатовано, що в основі освітньої й пізнавальної діяльності особистості лежать механізми мислення в цілому та критичного мислення зокрема. Критичне мислення є основою для формування професійної компетентності випускника морського вищого навчального закладу. Як члени екіпажів майбутні суднові механіки повинні мати навички прогнозування діяльності своїх підлеглих та обирати самий оптимальний та безпечний шлях реалізації професійних завдань. Відзначено, що заняття з англійської мови за професійним спрямування надають змогу майбутнім судновим інженерам-механікам розвинути навички критичного мислення. За умов використання зазначеної технологія підвищується мотивація до вивчення англійської мови та професійної комунікації в цілому. Технологія синтезує ідеї та методи колективної безпеки і групової роботи. Ця система формує практичні навички по роботі з інформацією в процесі спілкування, читання й письма та спрямована на пришвидшене навчання базовим навичкам відкритого інформаційного простору, включеності у крос-культурне спілкування в умов багатонаціональних та релігійно різних екіпажах. Розвиток технології критичного мислення на заняттях з англійської мови передбачає три фази: фазу пробудження (актуалізація вже наявних знань та виклик інтересу), фазу розуміння (збереження інтересу та безпосередньо робота з темою), фазу відображення (творча, дослідна робота, порівняльний аналіз та виводи). Загалом розвиток критичного мислення на заняттях англійської розвиває здатність орієнтуватися в інформаційних джерелах (інструкціях, регламентуючих документах, тощо), правильно розуміти надану інформацію, класифікувати її відносно значущості та пріоритетності, розглядати нові знання критично, підводити підсумки і узагальнювати. Під час роботи за даною технологією курсанти застосовують всі засоби опрацювання інформації в самостійній роботі, починається процес самоосвіти. Також ця технологія може значно збільшити час мовної практики для кожного курсанта.

Посилання

1. Про освіту : закон України : станом на 1 лют. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 135 с.
2. Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність - 271 Річковий та морський транспорт. Посилання: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/271-richkoviy-ta-morskiy-transportbakalavr.pdf
3. Kudryavtseva V., Bobrysheva N. Techniques to integrate critical thinking into Maritime English course. / V. Kudryavtseva, N. Bobrysheva // Молодий вчений. – 2019. – № 71.2. – С. 91–95.
4. Головска І. Г. Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської мови / І. Г. Головска, І. Р. Талабішка // Наука і освіта. – 2014. – № 2. – С. 72–77.
5. Курнос Л. Б. Розвиток критичного мислення учнів на уроках англійської мови / Л. Б. Курнос // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 2(1). – С. 162–167.
6. Пінчук І. О. Особливості розвитку критичного мислення майбутніх учителів англійської мови початкових класів / І. О. Пінчук // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 1. – С. 102–110.
7. Дідо Н. Д. До проблеми викладання ділової англійської мови для студентів немовних факультетів ВНЗ / Н. Д. Дідо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – Вип. 35. – С. 62–65.
8. Старовойт Т. П. Мотиваційні чинники, які сприяють успішності у вивченні англійської мови студентами «немовних» спеціальностей / Т. П. Старовойт, Т. О. Григоренко // Молодий вчений. – 2017. – № 8. – С. 175–179.
9. Козира В. М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі / В. М. Козира. – Тернопіль : Астон, 2017. – 59 с.
10. Kurtis S. Meredith, Jeannie L. Steele. Classrooms of Wonder and Wisdom: Reading, Writing, and Critical Thinking for the 21st Century. 2010. 172 p.
11. Piaget J. The Psychology of Intelligence. New York: Routledge, 1950. 191 p.
12. Vygotsky L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
13. Popper K. Knowledge and the Body-Mind Problem: In defence of interaction. Routledge, 2013. 151 p.
14. Halpern, D. F. Thought and knowledge: an introduction to critical thinking / Diane F. Halpern. 5 Edition.-New York: Psychology Press, 2014. 654 p.
15. Elder, L. A brief conceptualization of critical thinking. Retrieved January. 2007. Vol. 10. 2015 p.
16. Critical Thinking: A Methodological tools for Geographical Research. URL: https://www.academia.edu/11842370/Critical_Critical_thinking_A_methodological_tool_for_geographical_research
17. Пометун О. І. Критичне мислення як педагогічний феномен / О. І. Пометун // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 89–98.
18. Шквир О. Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості / О. Шквир // Молодь і ринок. – 2019. – № 4. – С. 27–32.
19. Лякішева А. Ретроспективний огляд поняття «критичне мислення» / А. Лякішева, В. Вітюк, І. Кашуб’як // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2019. – Вип. 1. – С. 29–37.
20. Бреславець Н. О. Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі / Н. О. Бреславець // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 114–120.
21. Бондар В. І. Критичне мислення в психології та педагогіці: сутність, розвиток, формування / В. І. Бондар ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 106 с.
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
44-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ