ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Катерина Миколаївна Гавриленко
Ключові слова: вища освіта, дистанційне навчання, дистанційна освіта, онлайн-матеріали, професійні компетентності, професійна підготовка, університет

Анотація

Основним критерієм ефективності навчання у вищому навчальному закладі є високий рівень підготовки. Якість підготовки спеціалістів повинна відповідати вимогам Державних освітніх стандартів, що можливо завдяки професійному підбору навчального матеріалу та використанню цілого ряду методів навчання, що сприяють навчанню студентів та мають практичне значення для їх майбутньої професійної діяльності. Стаття присвячена огляду організації професійного навчального процесу та його реалізації шляхом впровадження сучасних педагогічних та комп’ютерних технологій.

У статті розглянуто роль дистанційного навчання як системи, здатної реалізувати сучасні потреби в освіті завдяки більш індивідуальному підходу та інтенсифікації навчального процесу. Традиційне заняття в аудиторії дає можливість спілкуватися безпосередньо з викладачем, застосовуючи звичні мето- ди навчання та дозволяє отримати негайні відповіді. Проте викладач часто не має часу відповісти на всі запитання, тоді як через систему дистанційного навчання це можливо здійснити шляхом Інтернет комунікації. Також у статті зазначено, що дистанційне навчання дозволяє змінювати темп, час та місце навчання, використовуючи комп’ютерні технології в навчальному процесі, що дає змогу покращити професійну підготовку. Інтерактивність, впроваджених комп’ютерних технологій у навчальному процесі дозволяє розвивати активні форми навчання, серед яких найбільш ефективною є самостійна підготовка.

У статті висвітлено переваги впровадження дистанційних курсів в системі денної форми навчання, оскільки ряд позитивних аспектів забезпечує ефективність дистанційного навчання для самостійної роботи студентів. У статті зазначено, що максимальний результат професійної підготовки може бути досягнутий через організацію дистанційних курсів задля розвитку спеціальних знань та навичок без шкоди для якості освіти. Дистанційні курси окреслені як інтерактивний тип навчання, що сприяє активізації навчального процесу.

У роботі окреслено, що система дистанційного навчання складається з цілого ряду методологічних та організаційних методів, що дозволяє створювати індивідуальні та групові навчальні програми для різних спеціальностей з урахуванням сучасних вимог, у тому числі вимог освітніх стандартів третього покоління.

Посилання

1. Anderson, T., & Dron, J. (2010). Three generations of distance education pedagogy. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 80–97.
2. Bates, T. (2005). Technology, e-learning and distance education: RoutledgeFalmer.
3. Brooker, R., Muller, R., Mylonas, A. & Hansford, B. (1998) Improving the assessment of practice teaching: a criteria and standards framework, Assessment & Evaluation in Higher Education, 23, 5–24.
4. Clark, R. E. & Feldon, D. F. (2005). Five common but questionable principles of multimedia learning. In Mayer, R. (Ed.) Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Garrison, D. & Vaughan, Norman. (2008). Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines. Retrieved October 10, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/277197718_Blended_Learning_in_Higher_Education_Framework_Principles_and_Guidelines
6. Distance education (2017) Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved October 11, 2019, from https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita [in Ukrainian]
7. Lee, F. (2008). Technopedagogies of mass‐individualization: Correspondence education in the mid twentieth century. History and Technology. 24 (3): 239–53.
8. Kaplan, Andreas M.; Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business Horizons. 59 (4): 441–50.
9. Moore, Grahame M. and Anderson W. (2012). Handbook of Distance Education (2nd ed.). Psychology Press.
10. Smith, M. K. (2015). What is education? A definition and discussion. The encyclopaedia of informal education. Retrieved October 9, 2019 from http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/
11. Thomas, G. (2013). Education: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Simply the best contemporary introduction to thinking about schooling and education.
12. Vaughan, Dr Norman D. (2010). Blended Learning. In Cleveland-Innes, MF; Garrison, DR (eds.).
13. Zakon Ukrayiny pro vyshhu osvitu № 1556-VII (2014) [Law of Ukraine On Higher Education № 1556‑VII]. Retrieved October 9, 2019 from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-03-03
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ