ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВСТУПНО-КОРЕКТИВНОГО КУРСУ

  • Т.Ю. Григор’єва
Ключові слова: інтегрований підхід, фонологічна компетенція, комунікативний метод, фонетичні навички

Анотація

У статті розглянуто особливості формування фонологічної компетенції студентів мовного вишу під час вступно-корективного курсу з застосуванням інтегрованого підходу. Виокремлено основні фоне- тичні знання і навички, якими повинен оволодіти студент під час курсу, і методичні принципи, які
забезпечують інтеграцію завдань з іноземної мови. Визначено характерні труднощі при формуванні фонологічної компетенції. З метою підвищення якості і рівня сформованості даного виду компетенції запропоновано алгоритм опрацювання фонетичного матеріалу.

Посилання

1. Дорофєєва Є.А. Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є.А. Дорофєєва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді «Родзинка – 2008»: Х Всеукр. студ. наук. конф., 24- 26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки /МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008 – С. 49-51.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Методика формування міжкультурної комунікативної компетенції: курс лекцій : [навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей осв. кваліф. рівня «Магістр»] / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
4. Морська Н.О. Інтегрований підхід до викладання іноземної мови / Н.О. Морська // Проблеми лінгвістики науко-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики : [збірник наукових праць] / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 419. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – С. 18-20.
5. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / С.Ю. Ніколаєва ; кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
6. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’тирічний курс навчання): Проект / [С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та ін.] ;
Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – Київ, 2001. – 245 с.
7. Сова М.О. Концептуальна модель інтегрованого навчання і технологія її впровадження у навчальний процес вищої школи / М.О. Сова // Біоресурси
і природокористування: Науковий журнал. – 2009. –Т. 1, № ½. – С. 169-177.
8. Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : [навчально-методичний посібник] :
у 2 ч. / [Л.В. Калініна, Т.Ю. Григор’єва, Н.О. Гудзь, А.В. Соколовська, Л.М. Чумак]. – Ч. 1. – Житомир :Полісся, 2015. – 248 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
17-21
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ