КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Ключові слова: навчання, хореографія, навчальна діяльність, структура, компонент, дитячий хореографічний колектив

Анотація

У статті охарактеризовано поняття навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу як специфічного виду цілеспрямованої діяльності з оволодіння системою хореографічних знань як інформації, що підлягає опануванню, хореографічних умінь та навичок як способів діяль- ності, досвіду хореографічної творчості та емоційно-морального сприйняття хореографічних творів, що дає нам уявлення про взаємозв’язок процесів навчання й опанування хореографічного мистецтва. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виокремлено чотири структурні компоненти навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу: мотиваційний, цільовий, діяль- нісно-творчий та рефлексивно-суб’єктний. З’ясовано, що мотиваційний компонент навчальної діяльно- сті вихованців дитячого хореографічного колективу відбиває систему мотивів (внутрішніх та зовніш- ніх), які спонукають дітей до занять з хореографії, формують потребу в навчанні, опануванні різних видів танцю, сприяють вдосконаленню, саморозвитку, а також підвищують рівень особливих інтересів та захоплень мистецтвом хореографії, зацікавленість та активну участь у виконавчій, імпровізаційній та творчій танцювальній діяльності. Цільовий компонент навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу відбиває процес постановки мети, її деталізації та завдань, спрямованих на оволодіння системою хореографічних знань, умінь та навичок, уявлення про майбутні труднощі, умо- ви виконання завдань, обсяг знань, прийомів, засобів і способів досягнення мети. Діяльнісно-творчий компонент навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу відбиває систему вмінь і навичок як сукупності способів здійснення виконавчої, імпровізаційної та творчої танцювальної діяльності. Рефлексивно-суб’єктний компонент навчальної діяльності вихованців дитячого хореогра- фічного колективу відбиває вміння керувати своїм внутрішнім світом, рефлексувати, володіти собою, своїм настроєм, мімікою, жестами (саморегуляція), уміння швидко реагувати на поведінку оточуючих людей, уміння швидко приймати правильні рішення у різних складних ситуаціях навчально-виховно- го, постановчо-творчого та особливо фестивально-конкурсного етапів роботи колективу, формувати емоційну стабільність, найповніше використовувати свої потенційні можливості, викликати відчуття стриманої сили, упевненості в собі, енергійності, активності.

Посилання

1. Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник. Полтава : АСМІ, 2008. 268 с.
2. Докучина Т.О. Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху. Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2011. Вип. 8. С. 32–37.
3. Занюк С.С. Психологія мотивації : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 304 с.
4. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. Москва : Просвещение, 1990. 192 с.
5. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 232 с.
6. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. Кн. 2: Психология образования. Москва : ВЛАДОС, 2000. С. 294.
7. Никитин В.Ю. Профессионально-педагогическая подготовка балетмейстера в учебных заведениях культуры и искусств : автореф. дис. д-ра пед. наук. Москва, 2007. 50 с.
8. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. Москва : Просвещение, 1985. С. 75–76.
9. Фриз П. Формування особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва. Молодь і ринок. 2017. № 9. С. 44–48.
10. Халько М.С. Характеристика мотиваційного компонента навчальної діяльності молодшого школяра. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 7 (52). С. 150–156.
11. Чорней І.Д. Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі. Нова педагогічна думка. 2014. № 4 (80). С. 165.
12. Шевчук А.С. Дитяча хореографія : навчально-методичний посібник. 3-тє вид., зі змін. та доповн. Тернопіль : Мандрівець, 2016. 288 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
28-32
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ