СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК СКЛАДНИК БАГАТОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: світосприйняття, світогляд, менталітет, структура, навколишній світ, освітнє середовище, виховання, цілісність, інтеграція, психічний стан, усвідомлення

Анотація

У статті автор акцентує увагу на орієнтирах сучасної дошкільної та початкової освіти на особистіс- ний розвиток дитини, формування у неї свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середови- ща, забезпечення умов для її духовного зростання. Визначено поняття «світосприйняття» як складника багаторівневої структури світогляду особистості. Розглянуто наукові підходи до розуміння зазначено- го поняття, що визначає риси дитячого світосприйняття. Розкрито підходи до розуміння зазначеного поняття з точки зору різних наук. Світосприйняття як педагогічна категорія за своєю суттю є інте- гративною, оскільки є засобом опису й осмислення особистісних, соціальних, культурно-історичних і власне освітніх феноменів, багаторівневою структурою, що відображає індивідуальне і соціально- типологічне ставлення до зовнішнього і внутрішнього світу людини у варіативності форм і способів прояву цього відношення. Зазначено, що світосприйняття як цілісний процес пізнання й осмислення навколишнього світу дитиною включає різноманітні етапи, періоди, напрями та зумовлене психічним станом особисто- сті та характером її життєдіяльності. З’ясовано, що ступінь сприйняття дітьми однакових природних об’єктів чи явищ відповідає їхньому психічному стану, розвитку інтелекту, сформованим моральним і етичним нормам поведінки та діяльності в соціумі, метою якої є взаємодія особистості з навколиш- нім середовищем. Встановлено, що сприйняття навколишнього середовища як цілісності є важливим, оскільки сприяє усвідомленню дитиною його функціональної структури, яка за своїми законами впо- рядковує розмаїття явищ чи об’єктів. Визначено поняття «світогляд» та здійснено його ґрунтовний аналіз, оскільки світосприйняття є складником його рівневої структури: емоційно-чуттєвої (світовід- чуття), усвідомлено-чуттєвої (світосприйняття), свідомої (світорозуміння), самосвідомої (світогляд як такий). Термін «світогляд» пояснено як систему поглядів на дійсність, яка визначає загальну спрямо- ваність діяльності і поведінки людини та є найвищим синтезом знань, практичного досвіду та емоцій- них оцінок. З’ясовано, що основи світогляду закладаються практично з моменту народження людини, а засвоєні нею моральні норми, ідеали, принципи, правила поведінки зводяться у цілісну систему, яка дає їй змогу не лише зрозуміти навколишній світ, а й відшукати своє місце в ньому, сформувати своє ставлення до нього та зміст свого життя. Зроблено висновок, що у дітей 5–8 років ще не сформовані фундаментальні основи світогляду, тому метою виховання особистості є формування основ його струк- турних компонентів, зокрема, світосприйняття.

Посилання

1. Ашманис М.Г. Мировоззрение и условия его формирования. Рига : Зинатне. 1977. 118 с.
2. Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. Філософія. Курс лекцій. Київ : Либідь. 1993. 576 с.
3. Гершунський Б.С. Менталітет і освіта. Москва : Інститут практичної психології. 1996. 144 с.
4. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Світоглядні функції загальної середньої освіти. Педагогіка і психологія. Київ. 1994. С. 44.
5. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь. 1997. 376 с.
6. Дубов І.Г. Феномен менталітету: психологічний аналіз. Питання психології. 1993. № 5. С. 21.
7. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. Світоглядні імплікації науки. Київ : ПАРАПАН. 2004. 408 с.
8. Педагогическая энциклопедия / Гл. ред. И.А. Каиров и Ф.Н. Петров. Москва : Сов. энциклопедия. 1965. Т. 2. С. 835.
9. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца и А.П. Усовой. Москва : Просвещение. 1966. С. 213–268.
10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія : навчальний посібник. 2-ге вид., доповн. Київ : Академ-видав. 2011. 384 с.
11. Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / за ред. Кузьмінського А.І. Черкаси : Вид-во ЧДУ ім. Б. Хмельницького. 2002. 112 с.
12. Тарасов С.В. Теоретико-методологические основы становления мировосприятия школьников в условиях современной социокультурной среды : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Москва : РГЕ (2003). 358 c.
13. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука 2-ге вид., доп. Київ : Голов. ред. УРЕ. 1986. 800 с.
14. Шевченко В.І. Дружба з мудрістю, або Ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). Київ : Поліграфічний центр «Фоліант». 2007. 244 с.
15. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary on CD-ROM. Tenth Edition. Springfield, Mass. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/weltanschauungs (дата звернення: 01.08.2020).
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
48-52
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ