ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, професійний розвиток, викладач вищої школи, педагогічні цінності, мотивація особистості, педагогічні здібності, особистісні і професійні якості викладача

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей особистісно-мотиваційного компонента про-фесійно-педагогічної компетентності викладача технічного закладу вищої освіти. Проаналізованонауково-педагогічну літературу, присвячену проблемі дослідження структурних складників особистіс-но-мотиваційного компонента в контексті компетентнісного підходу, здійснено порівняльний аналізвідповідності педагогічних здібностей і професійно-особистісних якостей сучасного викладача техніч-ного закладу вищої освіти. Зокрема, наголошено, що, незважаючи на науковий доробок, присвяченийструктуруванню професійно-педагогічної компетентності педагога, у сучасних науково-педагогічнихдослідженнях спостерігається неоднозначність розуміння компонентів цього поняття. Представленоавторський підхід до структурування професійно-педагогічної компетентності викладача технічногозакладу вищої освіти, який передбачає виділення пізнавально-інтелектуального, особистісно-моти-ваційного, функціонально-технологічного, соціально-комунікативного та рефлексивно-регулятивно-го компонентів. Визначено основні підходи науковців до розгляду семантично близьких за змістомформулювань особистісно-мотиваційного компонента досліджуваної компетентності та виокремленойого структурні елементи: ціннісно-смислові, мотиваційні ресурси, систему особистісно і професійно важливих якостей, педагогічних здібностей викладача. З’ясовано, що характер мотиваційних спону-кань викладача (мотиви, цілі, ідеали, інтереси, потреби та ін.) визначає ефективність індивідуальнихпроєктів розвитку професійно-педагогічної компетентності. Зауважено, що складниками особистісно-мотиваційного компонента постають групи професійно-педагогічних цінностей (цінності-цілі; цінно-сті-засоби; цінності-відношення; цінності-знання; цінності-якості). Підкреслено і представлено у виглядітаблиці відповідності, що кожна педагогічна здібність викладача становить складну синтетичну якість,в якій поєднуються окремі професійно-особистісні властивості, якими повинен володіти сучасний викла-дач технічного закладу вищої освіти з високим рівнем професійно-педагогічної компетентності.

Посилання

1. Бєляєва О.М. Педагогічні здібності: витоки і сучасний стан дослідження у психолого-педагогічній літературі. Імідж сучасного педагога. 2017. № 7. С. 23–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_7_8 (Last accessed: 15.07.2020).
2. Брюховецька О.В., Чаусова Т.В. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 1. С. 74–78.
3. Гнезділова К.М. Формування особистісних якостей майбутнього фахівця. Вища школа в умовах глобалізації та інтеграції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 березня). Черкаси, 2008. С. 150–152.
4. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). Харків : Основа, 1998. 300 с.
5. Дубасенюк О.А. Дослідження мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. праць у 2-х ч. Ч. 2 / за наук. ред. Л.О. Хомич, О.М Ігнатович. Харків : НТУ «ХПІ», 2012. С. 207–218.
6. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. Москва; Белгород : МПГУ, 1993. 219 с.
7. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности : методическое пособие. Санкт-Петербург; Рыбинск : Науч.-иссл. центр развития творчества молодежи, 1993. 54 с.
8. Маркова А.К. Психология труда учителя : книга для учителя. Москва : Просвещение, 1993. 192 с.
9. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал: Психологические проблемы. Москва : Дело, 1994. 215 с.
10. Хридина Н.Н. Понятийно-терминологический словарь: Управление образованием как социальной системой / Науч. ред. Э.Ф. Зеер. Екатеринбург : Уральское изд-во, 2003. 384 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
86-92
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ