ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні молодші спеціалісти із право- знавства, професійна компетентність, інтерактивні технології, заклади юридичної освіти

Анотація

На сучасному етапі державотворення в контексті євроінтеграційного поступу України, модернізації освітньої галузі з урахуванням вимог Болонського процесу актуалізується проблема формування про- фесійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із правознавства. Багатовимірність впливів на процес становлення професіонала потребує пошуку оптимальних шляхів вирішення завдань теоре- тико-методологічної підготовки фахівців цього профілю. Це уможливлюється шляхом оптимізації про- фесійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів із правознавства, зокрема шляхом використання сучасних і дієвих інтерактивних педагогічних технологій. Проблеми вдосконалення професійної підго- товки в закладах юридичної освіти, підвищення ефективності освітнього процесу вимагають не лише перегляду існуючої методики викладання дисциплін професійно-практичного циклу, а й обґрунтування і перевірки педагогічних умов, необхідних для забезпечення успішності здійснюваної діяльності. На основі проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури та власного педагогічного досві- ду виокремлено такі педагогічні умови підготовки майбутніх молодших спеціалістів із правознавства засобами інтерактивних технологій: занурення студентів у професійно зорієнтоване мотиваційне сере- довище шляхом використання інтерактивних технологій; міждисциплінарна інтеграція дисциплін про- фесійно-практичного циклу шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання; практико зорієнтована спрямованість підготовки майбутніх молодших спеціалістів із правознавства в коледжах; активізація індивідуалізованої самоосвітньої діяльності студентів засобами інтерактивних технологій. Використання інтерактивних методів навчання у викладанні юридичних дисциплін дає змогу від- творити і змоделювати професійну діяльність молодших спеціалістів із правознавства, стимулює, акти- візує й інтенсифікує навчальну діяльність і спілкування студентів, дає можливість випробувати себе в різних типах рольової поведінки, скорочує відстань між навчанням і реальними професійними ситу- аціями, вчить контролювати почуття і емоції, дозволяє розширити і поглибити процес професійного самовизначення, самовдосконалення і творчого розвитку студентів.

Посилання

1. Гусинский Э., Турчанинова И. Введение в философию образования. Москва : ЛОГОС, 2003. 248 с.
2. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. Смоленск : Норма, 2005. 245 с.
3. Омельяненко В.В. Педагогізація підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства системотвірний фактор морально-етичного стилю їхньої професійної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58-59. С. 431–437.
4. Павлишин О.В. Міждисциплінарні зв’язки семіотики права. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1. С. 46–59.
5. Свідовська В.А. Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання : дис. … канд. пед. Наук : 13.00.04 ; ДЗ «Луганський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка». Старобільськ, 2017. 460 с.
6. Смульська А.В. Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. Вип. 36. С. 190–192.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
99-103
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ