ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВОДИТИ МАТЕМАТИЧНІ ТВЕРДЖЕННЯ

Ключові слова: вдосконалення фахової підготовки, логіко-математичний аналіз твердження, етапи роботи над теоремами, тестові завдання, педагогічний експеримент

Анотація

Актуальність дослідження визначається положенням, що вивчення теорем та їх доведень є одним з ключових завдань шкільного курсу математики і водночас важливою методичною проблемою, оскільки останнім часом засвідчується зменшення інтересу здобувачів середньої освіти до доказових міркувань. Метою статті є з’ясування й експериментальна перевірка умов ефективного формування складника методичної компетентності майбутніх учителів математики щодо навчання учнів доводити математичні твердження. Під час педагогічного експерименту автором було використано власні мето- дичні розробки з досліджуваної теми, включаючи демонстрацію основних етапів роботи над теоремами, тестові завдання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, презентації, QR-словник понять теми дослідження тощо. Для реалізації експерименту та з’ясування його ефективності використано такі методи, як-от: аналіз нормативних освітніх документів, педагогічне спостереження, анкетування студентів, бесіди з учителями і викладачами, аналіз модульних контрольних робіт з фахової дисципліни «Шкільний курс математики і методика його навчання», математична обробка результатів експеримен- тальної роботи. Висновками з проведеної роботи були визначені умови щодо вдосконалення фахової підготовки майбутніх учителів математики стосовно формування такого складника їхньої методичної компетентності, як навчання учнів доводити математичні твердження, із-поміж яких: вміння здійсню- вати пропедевтичну роботу; набуття глибоких і міцних знань щодо логічних основ ШКМ, принципів і прийомів навчання школярів готових доведень та самостійного пошуку учнями доведень математич- них тверджень; здійснення творчого підходу до реалізації основних етапів роботи з теоремами; усві- домлення значущості та доречності застосування різних способів доведень теорем; урізноманітнення викладачем фахових дисциплін методів, засобів, форм організації навчальної діяльності студентів та ін. Перспективою подальших досліджень є визначення умов підвищення ефективності формування інших складників методичної компетентності майбутніх учителів математики.

Посилання

1. Істер О.С. Математика. 6 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : Генеза, 2014. 296 с.
2. Матяш О.І. Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)». Київ, 2014. 568 с.
3. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія : початок вивч. на поглиб. рівні з 8 кл., проф. рівень : підручник для 11 класів закладів загальної середньої освіти. Харків : Гімназія, 2019. 240 с.
4. Нєдялкова К.В. Навчання учнів доводити математичні твердження як складник методичної компетентності вчителя математики. Science, society, education: topical issues and development prospects : Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 463– 470. URL: http://sci-conf.com.ua (дата звернення: 15.07.2020).
5. Скворцова С.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі : монографія. Харків : «Ранок-НТ», 2013. 331 с.
6. Слєпкань З.І. Методика навчання математики : підручник для студентів математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. Київ : Зодіак-ЕКО, 2000. 512 с.
7. Тарасенкова Н.А. Математика. 5 кл. : підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. Вид. 2-ге, доопр. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. 240 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
110-118
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ