РЕАБІЛІТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Ключові слова: інклюзивна освіта, професії соціономічного типу, взаємодія, командна компетент- ність, професійна підготовка, види реабілітації, реабілітаційна компетентність

Анотація

Статтю присвячено теоретичному дослідженню проблеми реабілітаційної компетентності фахівця соціономічних професій (учителя, психолога, соціального працівника, логопеда, дефектолога, реабі- літолога, вузькопрофільного фахівця). На основі теоретичного аналізу наукової літератури виділено сутнісні характеристики реабілітаційної діяльності фахівців соціономічних професій в умовах інклю- зії. Встановлено мету реабілітації як особливого виду діяльності, скерованого на розкриття потенцій- них можливостей дітей з особливими освітніми потребами, на корекцію порушень психофізіологічного розвитку, компенсацію втрачених функцій, організацію здорового способу життя і відновлення взаємо- дії між особистістю та учнями класу, соціумом. Розкрито доцільність формування готовності фахівця соціономічної сфери до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії. Визначено компетентність командної роботи, що передбачає здатність пра- цювати в міждисциплінарній команді у ході розроблення індивідуальної програми розвитку учня з осо- бливими освітніми потребами, взаємодіяти з іншими членами соціуму; усвідомлювати цінності спільної роботи, партнерських стосунків, власної відповідальності за створення успішної комунікації взаємодії. З позицій методології комплексної реабілітації та компетентнісного підходу сформульовано терміни «корекційно-розвиткова робота», «психолого-педагогічна робота», «анімаційна робота», які визнача- ють поняття освітньої реабілітації. Акцентовано увагу на необхідності формування реабілітаційної компетентності у майбутнього вчи- теля початкової школи інклюзивного навчання як висококваліфікованого фахівця з інклюзивної освіти, здатного до організації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти. Теоретично обґрун- товано реабілітаційну компетентність та дано визначення реабілітаційної компетентності у майбутньо- го фахівця соціономічної професії як здатність сприйняти дитину з особливими освітніми потребами такою, якою вона є, дати їй можливість повноцінного відновлення в соціумі, зняття психолого-педаго- гічних комплексів і фобій, удосконалення діяльності вищих психічних процесів, утрачених пізнаваль- них умінь та навичок особистісних якостей, що уможливить реалізацію інклюзивної освіти в Україні.

Посилання

1. Климов Е.А. Некоторые психологические проблемы подготовки молодежи к труду и выбору профессии. Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 7–9.
2. Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 420 с.
3. Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів : «Новий світ-2000», 2019. 264 с.
4. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 248 с.
5. Shevtsiv Z., Filonenko M. Peculiarities of training of future teachers of inclusive education in higher education institutions of Ukraine: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 428 p.
Pp. 388–405.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
124-129
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ