ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ «ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ» У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, БОТАНІЧНОЇ І ХІМІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУР

Ключові слова: змішане навчання, традиційне навчання, модель навчання, термінологічна компетентність, магістр фармації

Анотація

У статті висвітлюється актуальна проблема формування професійної термінологічної компетентно- сті майбутніх магістрів фармації. Теоретично обґрунтовується проблема «змішаного навчання» та традиційного навчання. Наведена сутність поняття «змішане навчання» (blended learning) – форма навчання, що поєднує традицій- не навчання у ході спілкування «віч-на-віч» (face-to-face) із навчанням за допомогою застосуван- ня комп’ютерних технологій. Проаналізовані 3 категорії «змішаного навчання»: enabling blends – створення суміші, enhancing blends – підвищення суміші, transforming blends – трансформування/ перетворення суміші. Встановлено, що «змішане навчання» може відбуватися на різних рівнях: на рівні активності (activity level), на рівні курсу (course level), на рівні програми (program level) та на інституційному рівні (institutional level). Представлене проєктування «змішаного навчання» за тех- нологією ADDIE, що складається з таких складників: аналіз (analysis), проєктування (design), роз- виток (development), виконання (implement), оцінка (evaluation). Розглянуто використання елементів «змішаного навчання» у процесі навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номен- клатур майбутніх магістрів фармації на заняттях із латинської мови. Обґрунтовано, що використан- ня інтерактивних технологій під час очного навчання є важливою умовою для успішної реалізації «змішаного навчання». Наведені види інтерактивних вправ (підготовчі, вступні, пробні, тренувальні, творчі, контрольні), які можуть бути використані на занятті з латинської мови. Досліджуються осо- бливості використання елементів «змішаного навчання» на заняттях із латинської мови у процесі навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур з метою формування про- фесійної термінологічної компетентності. Окреслені сильні та слабкі сторони використання елемен- тів «змішаного навчання». З огляду на особливості використання елементів «змішаного навчання», з’ясовано, що необхідним є ретельне планування такого заняття, важливо враховувати технічні, орга- нізаційні та методичні аспекти.

Посилання

1. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. Академія педагогічних наук України. Частина 2. Харків : ОВС, 2002. С.182–199.
2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник. Київ, 2012. 240 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6258/1/BOP_NDLIO_gr_n_pos2012.pdf (дата звернення: 21.07.2020).
3. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л. та ін. ; за ред. В.М. Кухаренка. Харків : Міськдрук, НТУ ХПІ, 2016. 284 с.
4. Bonk C. and Graham C. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs, San Francisco, CA : Pfeiffer Publishing, 2005.
5. MacDonald J. Blended Learning and Online Tutoring: A Good Practice Guide. Aldershot, UK : Gower Publishing Co., 2006.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
130-134
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА