ЛЕКЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: компетентнісний підхід, навички ХХІ століття, методика підготовки і проведення лекції, підготовка вчителів інформатики, різнорівневі завдання до лекції, під час лекції та після неї, LMS Moodle

Анотація

У статті розкрито авторський підхід до підготовки й проведення лекційних занять у закладах вищої освіти в умовах змішаного навчання. Визначено, що розвиток цифрових технологій, впровадження інфор- маційно-комунікаційних технологій в освітній процес, поширення електронних освітніх ресурсів відкри- того доступу, а також необхідність дотримання парадигми компетентнісного підходу в процесі підготовки фахівців зумовлюють пошук нових форм взаємодії викладачів і студентів. На основі аналізу наукових досліджень виявлено, що лекція як форма заняття посідає важливе місце в системі підготовки фахівців протягом багатьох століть. Беручи до уваги, що у сучасному цифровому суспільстві лекція перестає бути єдиним джерелом отримання знань, акцентована цінність її з боку ознайомлення студентів з основними науковими й теоретичними положеннями предметної галузі. Зауважено, що зменшення кількості годин на лекційні заняття і збільшення їх на самостійну роботу не вирішує проблему пасивності студентів під час слухання лекцій, адже самостійну роботу важко контролювати, а за відсутності у студентів мотивації до навчання і навичок самостійно вчитися якість їх підготовки значно страждає. Обґрунтовано, що застосу- вання інтерактивних лекцій ефективне за умов попереднього ознайомлення студентів з матеріалом теми, за наявності у них навичок критичного мислення й вироблення комунікаційних умінь. Автором наголошено, що змішане навчання сприяє підвищенню ефективності самостійної роботи, організації різних форм і методів активного пізнання й творчої роботи студентів, у тому числі й під час лекційних занять. Наведено результати експериментальної роботи з провадження технологій змішано- го навчання у підготовці й проведенні лекцій з курсу «Методика навчання інформатики». Запропоно- вано авторську структуру підготовки до проведення лекцій за допомогою електронного середовища LMS Moodle, приклади різнорівневих завдань, які варто пропонувати перед лекцією, під час її читання і після неї. Результати дослідження дали змогу автору зробити висновки, що змішане навчання компен- сує невеликі часові обсяги лекційних занять за допомогою інформаційної підтримки у вигляді елек- тронного освітнього ресурсу, забезпечить налаштування інтерактивної взаємодії студентів і викладача у процесі навчання, а використання системи Moodle допоможе педагогу наповнити курс різноманітни- ми завданнями та налаштувати комунікацію зі студентами з метою збільшення продуктивної взаємодії лектора з аудиторією та перевірки рівня засвоєння матеріалу.

Посилання

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
2. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навчальний посібник. Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт». 2014. 416 с.
3. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.
4. Калашник В.Л., Олексієнко О.Г. «Ідеальна» лекція у вищій школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. № 151 (1), С. 82–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(1)_ 20 (дата звернення: 20.07.2020).
5. Мельничук О.С. Словник iншомовних слів. Київ : «Українська радянська енциклопедія», 1974. 865 с.
6. Мізюк В.А. Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. 2019. № 3. С. 172–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2019_3_31 (дата звернення: 20.07.2020).
7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. Київ : «Академвидав», 2006. 352 с.
8. Цвігун А.Т., Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Лекції і їх ефективність у вищій школі. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : зб. наук. праць. Ч. 1. Тернопіль. 2019. С. 193–195. URL: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6667/1/193-195.pdf (дата звернення: 20.07.2020).
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
135-141
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА