РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ АРТИСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні засоби, музична бесіда, метод проєкту

Анотація

Мета – розкрити роль та значення інноваційних технологій у формуванні артистичних умінь май- бутнього вчителя музичного мистецтва. Методи. Для досягнення поставленої мети використані такі методи, як: обґрунтування, узагальнен- ня, систематизацiя теоретичного та практичного матерiалу. Результати. У статті розкрито специфіку діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Висвітлено сукупність загальних артистичних умінь вчителя; визначено складники артистизму май- бутнього вчителя музичного мистецтва – це культура, емоційність, уява, оригінальність мислення, здатність до імпровізації, здатність до образного, емоційного перевтілення. Окреслено інноваційні тех- нології, які сприятимуть формуванню артистичних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва. Охарактеризовано музичну бесіду як форму музично-виконавської підготовки студента. Показано, що для формування особистісного духовно-ціннісного світу учнів, розкриття їх творчого потенціалу вчите- лю музичного мистецтва необхідні артистичні уміння, які під час комунікації та музично-виконавської діяльності будуть йому необхідні. Також у статті дається визначення поняття «інноваційні технології» як технології, що особистісно зорієнтовані, тобто спрямовані на особистісний, індивідуальний розви- ток, орієнтовані на особистість кожного студента; поняття «мультимедіа» – це технологія, що описує порядок розробки, функціонування і застосування засобів обробки інформації різних типів. Висновки. З’ясовано, що використання інноваційних технологій сприятиме підвищенню ефектив- ності формування артистичних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва; сприятиме набага- то продуктивнішій організації різних форм музично-виконавської, музично-педагогічної діяльності студентів завдяки використанню різних прийомів подачі навчального матеріалу, використанню різних інноваційних форм і методів під час проведення занять. Вони позитивно впливають на самоосвіту, саморозвиток, самовдосконалення студентів, що своєю чергою сприяє ефективному формуванню артистичних умінь.

Посилання

1. Воронова Н.С. Мультимедійні технології в освіті. 2018. URL: https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/s1/1_Voronova.pdf (дата звернення: 25.07.2020).
2. Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель – властитель дум : книга для учителя. Москва : Просвещение, 1991. 174 с.
3. Єргієв І. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства. Київ, 2016. 39 с.
4. Качур М.М. Методика музичного виховання: Урок музичного мистецтва в сучасній українській школі: методичні рекомендації до змісту, організації та проведення уроків музичного мистецтва в ЗОШ для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6020204 «Музичне мистецтво», 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Мукачево : МДУ, 2017. С. 4.
5. Попович Н.М. Проблема інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у систему професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 1 (33). URL: http://journal.iitta.gov.ua (дата звернення: 26.07.2020).
6. Сластенин В.А. Педагогический процесс как система. Москва : Издат. дом «Магистр-Пресс», 2000. 488 с.
7. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР.
Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 11. 667 c.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
142-146
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА