КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Наталія Іванівна Черепаня
  • Надія Михайлівна Русин
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, казка, мораль, моральні почуття, виховання, дошкільний навчальний заклад

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні можливостей впливу казки на формування моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку; у виокремленні педагогічних і методичних прийомів морального виховання старших дошкільників засобами казки. У статті розглядається казка як засіб формування моральних почуттів дітей старшого дошкільно- го віку. Актуальність проблеми зумовлена необхідністю формування морально-етичних норм і пра- вил поведінки, які закладаються в дитині завдяки впливу казки на особистість дошкільника. Дібрано та проаналізовано різні види казок, їхнє місце і роль у формуванні моральних норм поведінки. Наукова новизна полягає у висвітлені алгоритму використання педагогічних і методичних прийомів ознайом- лення дітей із різними видами казок і їхнього значення в розвитку особистості дошкільника. Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що методика роботи з казками в дошкільному навчальному закладі зумовлена якісною неоднорідністю цього жанру. Щоб дошкільники під час читання казок засвоювали глибину змісту казкового світу, його метафоричність, моральний і соціальний зміст, емоційний підтекст, педагогу у керівництві читанням казок необхідно спиратися на літературознавчу спе- цифіку казкового жанру, цілеспрямовано формувати у дошкільників оптимальний обсяг умінь. Також одним із факторів низького рівня морального виховання дошкільників є недостатнє застосування казки та її засобів у щоденній роботі вихователя сучасного закладу дошкільної освіти. Мова казки, особливо народної, доступна дитині, вона ставить і допомагає їй вирішити моральні проблеми, адже всі казкові герої мають чітку моральну позицію. У процесі використання різних видів казок доцільно використову- вати такі педагогічні та методичні методи і прийоми: читання, переказування, розгляд ілюстрацій, розма- льовування і малювання персонажів казок, використання ігор-драматизацій, самостійне складання казок, що сприяють формуванню етичних і моральних норм поведінки дошкільника в повсякденному житті. Водночас ця проблема потребує подальшого вивчення задля вдосконалення державних програм дошкіль- ного виховання, що підвищить рівень морального виховання дошкільників.

Посилання

1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1994. 398 с.
2. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства : навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.
3. Пропп В.Я. Мифология сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа). Москва, 2000. 204 с.
4. Нравственное воспитание в детском саду / В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская ; под ред. В.Г. Нечаевой и Т.А. Марковой. Москва : Просвещение, 2002. 256 с.
5. Сухомлинський В.О. Твори : в 5 т. Т. 5. Київ : Рад. шк., 1999. 676 с.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
36-42
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ