ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: дистанційне навчання, практика, інтернет-платформа MOODLE, платформа ZOOM, студент, Всеукраїнська школа онлайн

Анотація

Стаття розкриває особливості організації та проведення психолого-педагогічної практики майбутніх філологів за умов дистанційного навчання. На основі аналізу робочої програми психолого-педагогіч- ної практики зі спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та література, переклад (включно – англійська)» у статті визначено характер, принципи, зміст, структуру та форми її організації у ЗВО за умов дистанційного навчання. У дослідженні представлені та проаналізовані погляди вітчиз- няних і зарубіжних авторів на особливості організації психолого-педагогічної практики у системі підго- товки майбутнього філолога. Визначено, що практика виконує провідну роль у процесі професійної під- готовки та потребує перегляду підходів до її організації у зв’язку зі зміною традиційних форм навчання. Мета психолого-педагогічної практики – формування професійних умінь і практичних навичок, набуття фахового досвіду в педагогічній діяльності, забезпечення процесу подальшої професіоналізації студентів. Складність проведення психолого-педагогічної практики зумовлена введенням на всій території України карантину з березня 2020 р., що унеможливило відвідування студентами шкіл. Розглянуто адаптовані завдання практики з огляду на особливості її проведення за умов дистанційного навчання, що включають знайомство зі специфікою діяльності ЗСО, відвідування занять з іноземної мови у Всеукраїнській школі онлайн, здійснення аналізу уроків, розробку сценарію виховного заходу для учнів. Процес організації психолого-педагогічної практики вимагав від викладачів і студентів творчого підходу та вміння швидко адаптуватися до нових умов. У ході проведення психолого-педагогічної прак- тики дистанційно студенти оволодівають знаннями, уміннями, навичками, що сприяє появі стійкого професійного інтересу до майбутнього фаху. Перспективу подальшого дослідження автори вбачають у вивченні зазначеної проблеми задля вдосконалення системи заходів, спрямованих на формування готовності майбутніх філологів до реалізації завдань психолого-педагогічної практики.

Посилання

1. Вечірко М. Педагогічна практика як одна із умов формування професійного самовизначення майбутнього вчителя філології. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3610/1/Vechirko%20M.S..pdf (дата звернення: 03.11.2020).
2. Євтух М.Б. Педагогічна практика. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головн. ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком, 2008. 1040 с.
3. Поліщук В. Місце неперервної практики у цілісній системі підготовки соціальних педагогів. Вісник Львівського університету. 2001. Вип. 15. Ч. 1. С. 116–124.
4. Реймерз Ф. Рамкові настанови щодо відповідності освіти на пандемію COVID-19 2020 року. URL: http://naps.gov.ua/uploads/files/press/2020/Frameworkguide_V1(COVID-19_ua).pdf?fbclid=IwAR0ece3Nu_f 7 V t J 4 j C a I i 9 J 2 t B n X p O Q G 5 2 p p l b o d s - rVLMmnKhpZBUZGM0M (дата звернення: 03.11.2020).
5. Скакун В.А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения» : методическое пособие. Москва : Высшая школа, 1984. 168 с.
6. Сургова С.Ю., Файчук О.Л. Робоча програма психолого-педагогічної практики. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація Германські мови та література (переклад включно – англійська). Миколаїв, 2019. 17 с.
7. Шулдик Г.О., Шулдик В.І. Педагогічна практика : навчальний посібник. Київ : Наук. світ, 2000. 143 с.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
87-92
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ