ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ»

Ключові слова: теорія та методика виховання, методика викладання, вчитель початкової школи, викладач педагогіки

Анотація

У статті розкрито зміст і значення курсу «Теорія та методика виховання» в системі підготовки май- бутніх учителів початкової школи на бакалаврському рівні й особливості підготовки магістрантів – майбутніх викладачів педагогіки до його викладання. Мета дослідження – узагальнити особливості підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу «Теорія та методика виховання» в системі професійної освіти майбутніх учителів початкової школи. Методи дослідження: метод теоретичного аналізу нормативних освітніх документів і навчально-ме- тодичної літератури з питань методики викладання педагогіки у закладах вищої педагогічної освіти; методи узагальнення, систематизації для формулювання висновків наукового дослідження. Результати. Основна увага публікації зосереджується на теоретичних і практичних аспектах засвоєн- ня майбутніми вчителями початкової школи змісту навчальної дисципліни «Теорія та методика вихован- ня», формуванні на його основі компетентностей до реалізації педагогічної діяльності за умов сучасної початкової школи. Важливою умовою для ефективного засвоєння змісту навчального курсу є комплек- сна підготовка майбутнього викладача педагогіки в магістратурі. Зокрема, важливим у цьому контексті є вивчення методики викладання розділу педагогіки «Теорія та методика виховання», яка включає озна- йомлення майбутніх викладачів педагогіки з основними цілями та завданнями курсу, його структурою, особливостями побудови робочої програми з дисципліни, переліком розділів і тем, рекомендованих до вивчення майбутніми вчителями початкової школи. Також важливим є оволодіння найбільш раціональни- ми формами та методами організації аудиторної (лекцій, семінарських занять, мікровикладання, моделю- вання педагогічних ситуацій та ін.) та позааудиторної (педагогічного спостереження за реальним педаго- гічним процесом у початковій школі, ознайомлення з педагогічною та методичною літературою, вивчення передового педагогічного досвіду тощо) роботи студентів. Чинниками ефективної підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу «Теорія та методика виховання» у системі підготовки майбут- ніх учителів початкової школи виступають: організаційно-методична підготовка майбутніх викладачів педагогіки до викладання «Теорії та методики виховання», спрямування змісту методики викладання на формування системи теоретичних знань із теорії та методики виховання і практичних умінь і навичок їх застосування у викладацькій діяльності, розвиток професійної компетентності шляхом використан- ня інтерактивних методів викладання, організація рефлексивної діяльності магістрантів щодо процесу і результату власної викладацької діяльності під час проходження асистентської практики. Висновки. Підготовка майбутніх викладачів педагогіки до викладання навчальної дисципліни «Тео- рія та методика виховання» є системною та комплексною діяльністю, спрямованою на формування осо- бистості викладача з високим рівнем наукових знань, здатністю до творчого переосмислення навчаль- ного матеріалу, практичними вміннями його викладу.

Посилання

1. Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012.
2. Концепція розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/ npa/pro-zatverdzhennyakoncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 03.11.2020).
3. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка». Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта_Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
4. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка». Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта_Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
5. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін). Галузь 0101 Педагогічна освіта. Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта. Київ, 2012.
6. Фізеші О.Й. Теорія та методика виховання з методикою викладання у вищій школі: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта : навчально-методичний посібник. Мукачево : МДУ, 2019. 76 с.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
93-97
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ