ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: вищий навчальний заклад, дистанційне навчання, мультимедійні засоби, самостійна робота, інформаційні й комунікативні технології, Інтернет, інтерактивна взаємодія

Анотація

26*28Стаття присвячена одному з новітніх форматів навчання іноземної мови у вищій школі, яке ефек- тивно доповнює заочну й очну форми навчання, – дистанційному навчанню. Автори підкреслюють, що якість і результативність дистанційного навчання іноземної мови у вищій школі головним чином залежать від того, наскільки ефективно організований курс; від педагогічної майстерності викладачів, які беруть участь у навчальному процесі; від якісного методичного контенту, що використовується. Викладаються головні принципи дистанційного навчання іноземної мови у вищій школі, пропо- нуються засоби підвищення якості й результативності цього формату навчання, визначаються ключо- ві концептуальні положення дистанційного навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі. У статті запропонована модель організації курсу дистанційного навчання іноземної мови майбутніх фахівців, описується система контролю та моніторингу знань за всіма видами мовленнєвої діяльності. Зазначається також, що самостійна робота в рамках дистанційного курсу з іноземної мови у вищій шко- лі не повинна бути пасивною, а навпаки, студента слід залучати до активної пізнавальної діяльності, яка не обмежується придбанням іншомовних знань, а обов’язково передбачає їхнє практичне застосу- вання; для розв’язання певних комунікативних завдань у рамках майбутньої професійної діяльності. У статті зроблено висновки, що в процесі організації курсу дистанційного навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі потрібно враховувати окрім дидактичних характеристик і функцій мультимедійних засобів і телекомунікацій як технологічної основи навчання також і концептуальні тенденції дидактичної організації дистанційного навчання як компонента загальної сучасної освітньої системи. Окрім цього, необхідно брати до уваги специфічний характер навчання іноземних мов взагалі.

Посилання

1. Калмыкова О.В. Онлайн-обучение – высшее образование для всех. Перспективы развития информационных технологий : сб. материалов ХIX Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2014. C. 115–119.
2. Фомина А.С. Учебное проектирование с применением Google Диск (Drive) в высшем учебном заведении. Теория и практика общественного развития. Москва, 2015. № 11. С. 281–289.
3. Фомина А.С. Некоторые вопросы применения ИКТ в учебном процессе вуза. Педагогика и психология-2015 : сб. материалов междунар. науч. конф., 2-я сессия. Москва, 2015. С. 70–79.
4. Bates T. Technology, e-learning and distance education. London : Routledge, 2005. 260 p.
5. Bryntseva O.V. Foreign languages as means of students’ professional mobility development. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя : КПУ, 2020. № 68. Т. 1. C. 212–216.
6. Fee K. Delivering e-learning: a complete strategy for design, application and assessment. London : Kogan Page. 208 p.
7. Handbook of distance education / Ed. M.G. Moore, W.G. Anderson. London : Lawrence Erlbaum Associates, 2008. P. 193–235, 349–367.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
118-123
Розділ
СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ