ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ

Ключові слова: національна ідентичність, етнічність, семіопростір, самоідентифікація, само- реалізація, освіта

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі адаптації обдарованих дітей в освітньому просторі сучас- ної школи з урахуванням полікультурного середовища, що утворюється контингентом учнів різних етносів і культур. Автор вказує на необхідність педагогічного супроводу адаптації обдарованих учнів. Спираючись на сучасні дослідження в області філософії, соціології, психології і семіосоціопсихології, автор формулює основні принципи організації адаптації в полікультурному соціумі освітнього закладу. Сталий розвиток суспільства й безпека країни можуть бути забезпеченими за умови формування національної ідентичності у всіх представників соціуму країни, що означає єдність прагнень, узгодже- ність дій та мирне співіснування в майбутньому. Особливо це актуально для України, яка нині не лише прагне до сталого розвитку, а й змушена відстоювати свою незалежність і цілісність. В умовах сучас- ного цивілізаційного розвитку йдеться про формування в особистості так званої багатоярусної іден- тичності, яка, з одного боку, означає приналежність до певної етнічної групи, що забезпечує особисто- сті повне розкриття її здібностей, а з другого – гарантує формування відчуття приналежності до більш широкої спільноти – нації (багатонаціонального утворення, що об’єднане спільністю історичної долі та ідеєю безпеки й розвитку власної держави). Самоідентифікація особистості (або формування багатоярусної ідентичності) є важливою, оскільки є запорукою її успішної самореалізації. Вона тісно пов’язана з глибокими ментальними утвореннями, провідною з яких є етнічна ідентичність. Особливо це актуально для обдарованої особистості, оскільки обдарування можуть розвинутися й повною мірою забезпечити самореалізацію особистості за умови її успішної адаптації в соціумі. Успішність адаптації обдарованої особистості в полікультурному соціумі може бути забезпечено за умови цілеспрямованого педагогічного супроводу, принципи організації яко- го й сформульовано у статті. Зазначено, що для розкриття обдарованості особистості має відбуватися її інтелектуальний розвиток з урахуванням формування семіосфери, пов’язаної з етнічною приналеж- ністю, а формування національної ідентичності має відбуватися на основі формування спільної семі- осфери усіх учасників освітнього процесу на основі опанування семіосфери державної мови, спільної для всіх учасників освітнього процесу.

Посилання

1. Біляєва С.О. Національна ідентичність в умовах багатоетнічної країни: науково-методичні підходи та реалії освітнього процесу. Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матер. наук.-практ. конф., Київ, 12 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 15–17.
2. Бойченко М.І. Виміри і версії національної ідентичності: філософський погляд. Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матер. наук.-практ. конф., Київ, 12 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 18–20.
3. Дридзе Т.М. Две новые парадигмы для социального познания и социальной практики. Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах : в 2 кн. / отв. ред. Т.М. Дридзе. Москва : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2000. Кн. 1. С. 5–42.
4. Дридзе Т.М. Социокультурная коммуникация: текст и диалог в семиосоциопсихологии. Социокультурное пространство диалога. Москва : Наука, 1999. С. 58–77.
5. Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників : метод. посіб. / М.С. Гальченко та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 136 с.
6. Котова И.Б., Гусейнов Р.Д., Гусейнова И.С. Личность: ресурсы развития : учебн. пос. Ростов-на-Дону : Издательство РИПК и ППРО, 2017. 262 с.
7. Кремень В.Г. Національна ідентичність як умова самоздійснення української нації. Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матер. наук.-практ. конф., Київ, 12 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 38–41.
8. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2009. 520 с.
9. Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) : монографія. 2-ге вид., доп. Київ : Т-во «Знання» України. 2013. 471, [1] с.
10. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії : монографія. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 2008. 718 с.
11. Світоглядні імплікації науки : монографія / В.С. Лук’янець та ін. Київ : Вид. ПАРАПАН, 2004. 408 с.
12. Ткаченко Л.І. Адаптація обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти: педагогічний аспект. Рідна школа. 2019. № 5–6. С. 19–24.
13. Ткаченко Л.І. Розвиток обдарованості як педагогічна проблема. Педагогічний альманах. 2019. Вип. 44. С. 25–30.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
7-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ