ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДИЧНИЙ ОРІЄНТИР У ФОРМУВАННІ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: навчальний текст, текстоцентризм, текстоцентричний підхід, риторичний аналіз тексту, комунікативні вправи

Анотація

У статті розкрито роль використання текстоцентричного підходу у формуванні риторичної компе- тентності майбутніх вчителів української мови та літератури. Висвітлено змістову характеристику про- відних дефініцій дослідження. Обґрунтовано поняття «компетентність», що виражається в готовності педагога ефективно використовувати внутрішні і зовнішні ресурси для вирішення професійно-педаго- гічних завдань. Уточнено поняття «текстоцентричний підхід», «текст», «навчальний текст», визначено, що тексто- центричний підхід дає змогу досліджувати функціювання текстів різних типів, стилів мовлення відпо- відно до ситуації спілкування; доведено, що найбільш актуальними й перспективними є сприймання, аналіз, створення, продукування навчальних текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення фахового й соціокультурного змісту. Охарактеризовано структуру риторичної компетентності як ієрархію трьох основних компонентів, а саме когнітивного, практико-діяльнісного, особистісного. Визначено виняткову роль відомостей з лінгвістики тексту для формування риторичних умінь і нави- чок, чому сприяє текстоцентричний аспект навчання української мови, який передбачає систематичне опрацювання текстів різних типів, стилів і жанрів, що, безумовно, впливає на вдосконалення риторич- них умінь з урахування принципів наступності та перспективності. Подано теоретичне осмислення проблеми навчання української мови на текстовій основі у різні періоди. Акцентовано увагу на риторичному аналізі тексту, який вирізняється своєю багатогранністю, оскіль- ки охоплює цілий твір: від аналізу дискурсу до вибору слів. У статті стверджується, що аналіз про- блемних, оригінальних текстів вчить розумінню мовленнєвих тонкощів, сприймання нетрафаретних висловлювань, розвиває мовне чуття, необхідне для оратора, вчить критично мислити і створювати власні висловлювання, є ефективним засобом мовленнєвого виховання майбутніх вчителів української мови та літератури і прийомом формування у них професійних компетентностей. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в обґрунтуванні лінгводидактичних засад компе- тентнісно орієнтованого навчання в професійному освітньому просторі майбутнього вчителя-словесни- ка. Потребує подальшого вивчення питання розроблення авторської моделі формування риторичної ком- петентності майбутніх учителів української мови засобами інформаційних комунікаційних технологій.

Посилання

1. Бібік Н. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47–58.
2. Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи. Українська мова і література в школі. 2013. № 3 (33). С. 2–8.
3. Дика Н. Мовна особистість: міждисциплінарний аспект. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. 2017. № 27. С. 4–7.
4. Дика Н., Микитенко В. Формування мовної особистості студента на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування освіти в Україні. Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2017. Вип. 12. С. 59–63.
5. Любашенко О. Лінгводидактичні стратегії: проєктування процесу навчання української мови у вищій школі : монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. 296 с.
6. Мацько Л., Мацько О. Риторика : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2003. 311 с.
7. Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 337 с.
8. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ : Ленвіт, 2011. 256 с.
9. Пентилюк М. Формуючи риторичну особистість. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 5. С. 84–91.
10. Кучерук О., Голуб Н., Горошкіна О., Караман С. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. Київ : КИТ, 2016. 258 с.
11. Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник / О. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко, Н. Мордовцева та ін. ; за заг. ред. М. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2003. 149 с.
12. Шиянюк Л. Текстоцентричний підхід до формування риторичної культури студентів вищих технічних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Вип. 55. Херсон : видавництво ХДУ, 2010. С. 361–367.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
14-21
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ